Zaizo shambat ningdup Muiho Gamdut

热衷于景颇锻刀文化的梅何干顿

时间:2017-11-01 16:52:28

  Zaizo zoram zo Muiho Gamdut gi laigva paqzhvi ri agang yvang se ra,Yunnan shau byumyvu zhongmo mai doq toq lo zhongzo ngvut le, yvang myit e gi kasu gvut zuizo zhang sheq ngunhing wang lo le ga nyan paqzhvi myittoq nyi ra.Lacung lazan le zumgo bvoi zhe lo zhang, yvang gi Zaizo byangqam sai ung ra, byangqam hau gi azhung zhung laihu myvu saitoq nyi ra.Yvang saitoq byangqam gi munu zhaq ge ra, yvang saitoq shambyang lalvum gi 1000 koi ga ung ra.Puga ri agang yvang ge ra, wosai toq magang lu lvum batzik le ban yu lo bigvo.

  Zaizo bummau ri zhvitdap ngaudap dik e Zaizo zoram zo Muiho Gamdut gi, yvumsing byumyvu zowui kasu shuisai zo zhang sheq invung byumyvu zowui gvunglo gatlo ra nyan paqzhvi mvoqshit nyi ra. Yvang dai le gi: Invung Zaizo byumyvu bang myo mamyo wun lo sham gi anvam mai Mingsa bve batdvo Mingsa sham za chom wui wun lui, yvumsing byumyvu mying dong gu e sham ri awo wun bum. Haumu lui, Muiho Gamdut zoram zo xi gi: Zaizo dongkon lvo dizik batdvap gu e Zaizo byumyvu wui e sham wo sai toq be.Yvang sai toq e Zaizo sham gi invung Zaizo byumyvu zumgo zhang ma wo wun go be ga.

  Muiho Gamdut zoram zo xi gi, adviq za shiq mai mozhi zomvoq te jo lui, apo paushuq yu lui, amyvi byizam tung mu, byuze qo ma shigut nyi ra.Byvatsik ma logidat paqzhvi qo ma, dum shigut e lo ra qo ma yvang dai le gi, invung Zaizo byumyvu wui banshoq bang,yvumsing byumyvu saitoq lo e sham rara wo chung shoq shigut ra ga. Zoram zo e shambat zhang gi Lungchon ginwang Chinpyin Mauwa Xinshan wapung Mauja wa ma ngvut ra.

  Muiho xi yvum bang gi anvam sumnvam mai ningdup dup jo lo bang, yvangzhvi yvangwvoi byvat mai mingzo danzo bve ri, myium shamlvam shamkop wuzung sai byi e yvum bang ngvut ra.Haumu lui, myvipo sangqang dai ri:motai zoze watai myik yuq ga e gi Zaizo zoram zo xi ma le zhon be ngvut ra.

  Zaizo bummau ma zoram zo bve banshoq bang, Muiho Gamdut zoram zo su gvut lui mozhi te jo lui, zuizo zuishuq qo alagon e za hai se su hai sai zo lui, invung Zaizo bummau lanyi eq lanyi zhe wo lvoqngon lo shoq chom shigut nyi shang.

  ( Muiho Mugvai datbung tuqbyi su Muiho Gamdut)