7zan gom yvang pongong jozhvoi lo nyi e zaizo zangseng———“Chun sentai Jinpo xangcun”

芒市生纯态景颇乡村7年来的饮食美味

时间:2017-11-01 16:49:30

  Myvipo sangqang daile:“Haizui haimu e lo gvilvang qo nyang yvang zui e lo, qi u loq u lason lazo za zangtung eq myittang sontum mu dvobyvam zhang, zai dumho zui e lo ra qo ka nyi ri adat dong lang”ga e dangzhvum xi gi Zhisham Gamseng zo e hi ma roqyvang lo ang lang be ngvut ra. Zhisham Gamseng yvang anu abvan mai inu iwa ga e ka yuq e myoqdong kisu ngvut e lvang achang qitse gu,yvang nvikjing lo nyi mai yvangzva、yvangnu mo bve e tang ka za bichang gvo lo e ngvut gvilvang, shagut ga e myit bo mu lui, anu abvan mai, haizui haimu lo gvilvang zuibe mu ri adut adong yvang zuidveng losu ngvut ra......

  Zhisham Gamseng yvang chuizo byu za ngvut gvilvang, zhong ga e doqra bandoq yu tang, buinum auzo bve ri lummu, sakram zo u ri laming lang zhvang ga e kat biho zhvang lo wu, lauban bve tang ka shigvon myingqi ga e kimyvo myvo lomzo wu ngvut gvilvang, yvumsing gvut e azhe mu kai ga datnyit yu mu lui, yvang dviqdvo ashi u ri azui wu e hai azhoq, gvutdik yahau yvang- yvang. Yvang zhvatdai le:“ Ngo za bise biwu nau be mu ri za asat lo gvo gvo gi chang le” ga myit bo mu lui. Yvang nvikjing lo migang byuze paqzhvi ga e gi dat bikat mvoqse lo nyi be ngvut ra.

  Mingma danma ga e lam ge lo mai, yvumsing yvummau Lungchon shut ri anan dvaulo e Mangshi kung myuq um shut ma Gvongseng Samwa tang ma zangseng ga e lo pong mai, kinyi zhe shoq zangzo byu zing le gi myihang、yvumwang king ka buinum auzo wui zing e ja ngonngon nguingui yvang pong ong zhvoi nyi be.

  Zhisham Gamseng ga le byuzo xi yuq sumwo、myungwo ga ri ajuq e byunu mu lui, kima qi u tung zhang kimai yvang dvoq ong shoq ga e taqdving myit bo mu lui. Yvang zangseng hi lo pong wu e hi 7zan zo ma, zangzo byu haugi myuq eq dumwe, lezo le byu gi dumshau, yvumsing myvuhu lawam eq zalvang ceyvang labyu ga daibyi bang bo wu le, la-u u zhe shoq zang lezo byu za abo le angvut, zangseng ma le girum bang ri sunwui za shuigai zo ra midvu lvang milaq gi kaka dut wu su. Asu gi, Zhisham Gamseng zo xi, taqdving ga myit bo mu maukung myigung wa labyit jolo ngvut gvilvang, wum o ga e za abyit lang ri gi qopge abe ga e myithing chin mu lui. Piga wuiloq ga e sumdik tum lailo wu tang 1-2zan mai xi 7zan gu, Mingdan dvirva kisu ngonlo zhang, Zhisham Gamseng e piga ga e ri lanyi eq lanyi zhe ong jolo nyi be.

  Byu ga e yvumsing imyit ga e za zhvoi nyi zhang, buinum auzo wui eq zagi kimyvo ri lezo byvambyi aq, lede byi ga e za lazhoq lang le ga e mizho, Zhisham Gamseng yvang yvumsing imyit kisu zhvoi zhang, zangseng ma zang lozhe zo bum le byu sheq tungmai langmai ka amyvu zo wui ri, buinyi zhe lo zhe zhaqyvang lo gvam zo ngvam bum agvo.  (Gvasu Mashong)