Nemu zuiqo gvunggat lo e Zaizo Gireng Tingnan e byuze byuyap qo

景颇族竹篾艺人——孙庭南

时间:2017-09-21 14:39:41

GirengTingnan loqmu zui nyi ra

  Gireng Tingnan gi Mangshi myuq Xishan bumwa Ban- zvai wa ma choq le zhe pyit e gvunggat Zaizo yuqge ngvut ra. Yvang anu abvan mai wakau ma lajvo zo bve eq gvo lo soq ma, hai ri gvamwu gvammvoq ga e byuze imyit bo e mizho, subve za se be ze ri yvang abichang se e ze azhoq,wakau ma mangzo inu wui byinpye lvihut hui zhang ka ngvut ri, gvam bichang biwu nau le byu mu lui, yvang ziram zo dut lo nyi migang dumsa lilvai bichang datgvat lo, yodam wang zhang yauyang zhizo datgvat lo, nozung yodam zhe zhang nemu bichang mvoqse yuyu, kingbo zhang ka ziram wui mut lo sambyvi bichang mutmvoq yuyu mu lui, akui byuze tung ma za dai gvat zhang, Gireng Tingnan myvo paqzhvi gat lo byu gi zhaqyvang shaulang ashi.

  Myvipo pan lo dang“Myangge a-up, byuge ayvup ”ga e gi, Gireng Tingnan e hi ma yvang lo ang dvo be. Gireng Tingnan xi yuq yvang gvolo byvat ma zvin ga e ade lo zhvoi mu za, zhong kimyvo myvo doqnau gu e zhongkum ga e lago awo biwang wu, yvum ma nvikdvang dummyo, zobyu gi dummyo, lanvik dvang ngvapgvat zhang wapzo wapmo byingbying depdep e, byu ce myit e nvikdvang wui ri he byvat ma gvunggat lo e inu iwa ziyvang lawo ku lo alo.

  Gireng Tingnan yvang gvolo soq ma byuze tang ajo nau e mizho, suzo zhe zhang ma, yvang imyit tang ga e ajo nau wu mu, zhong saidoq ba ga zhang yvumma lumwui mu lui, layvum ma yvang gi zhe lo gvo e Lagam su yvang lo dum dut mu, yvumsing guzo nvamo bve ri byuze nvikqo lago go qommvoq, zuizo zuishuq qo lago go shuidvun e lo mu lui, byuce myit e nvikdvang xi yvum bang ri lawa bang eq awu azhvit nau e o yvang abo gvo. Yvang yvumsing ri duman gi pingping e mu lui, Gireng Tingnan zhvang alo nau e myizo o anyi, lajvo u ma Gireng Tingnan mutlo byvite, golo dvinggo ga e wakau ka nyigvun supgvun zhang ka yvang eq za e zhe mut be mai, jedap ma zangzo byviqe mutgvat gvo u je zing e dong, Gireng Tingnang tang ma myiwe zo bve zhejvang zheshop bang sheq changyan le moqmoq yvang.

  Gvolo soq ma, Gireng Tingnan yvang byuze imyit tang ajo nau e mizho, subve so ba, e ba ga zhang ka yvang ri bizhe bimu nau e mizho, yvang 14-15zan diram mai yvumsing yvummau ri gvangbyvam dvo mu, Mangshi kung Sambva mo ma pong lo nyi gvo Mangshi Dengau ayo myihe bvau zhang ma suya muzui jo lo mai kinyi mu ga e no byuq shoq, Mangshi kung ma Zaizo zupzing zhiwo ma lo nyi ngon dvo ra.

  Gireng Tingnan xi yuq gi, ka zhe gvilvang nyi azhvi zungmyin ga e amu e byu mu lui, byu ga e za zui lo mu ri yvang abi se e hai ri azhoq, nemu qo tung- gva、lanzo、kijvung、zangdep、byoling shaizo、do、woqkoq、woqqun byangling; Mut lo ze ma dat bipik mutchung e gi: Sambyvi、tiren、byviqe、roizo、Zaizo go lo dving; Byunyi zhiwo ka chungming gvun e gi: Mvandvan、dumsa qangzhong、mvomyi labau hai pan gvun qo ri zhaqse zhaqmu ra.

Yvang sai e lan

Haumu, byu za ngvut be mai o wa ri gvamse gvammu gvun bang, yvumsing Zaizo labau ri advo amyvi e lo ra midvu, akui Gireng Tingnan tang ma lo bichang mvoqse yu gvun shang! Yvang akui asak eq ri ga e mizho, suya mu no be ngvut gvilvang, yvumsing Zaizo labau ko ri abyvam ra midvu ga ri zhaqyvang shigut nyi ashi. Akui yvang lozui lomu gvun le zhang gi, Mangshi myuqyam munzhvun zo ma Gvongxang samwa kau ma chayo Dumzo ma Yvangshu Gireng Nong e waqzvo zhang ma lo chom zha sai ngon gvun nyi agvo......!

Yvang sai e jvung

Yvang sai e loqmu ze

Tunggva

Tuqqun

Woqqun

  (Gva/dem su Mashong)