Goqqin bvoi Mingmau ma zhaq ngon le

2017年中缅胞波节狂欢“10.1”瑞丽等你来

时间:2017-09-21 14:36:19

  XI jiro, Mingmau myuq bang Zhunggo·Mingmau nambat 17cik ZhungMyen guzhvit mangjvin bvoi hen zuppong pong bigvo. Zuppong ma《Guzhvit mangjvin bvoi gvut ra mu qo misa 》 eq guzhvit mangjvin bvoi gvut aqing dvot dvo gvo e mai, bvoi king mon amu pyai ge dvo, bvoi jiro mu kangmo hai lvang age lvoqshut ga.

  Lusik gva mizving su wo jo lo ri, nambat 17cik ZhungMyen guzhvit mangjvin bvoi“10·1”Mingmau myuq ma gvut ra ngvut le. Bvoi ma midung gi ponghi king、ZhungMyen byumyvu pyinli pyinshuq byvaqshit lving、 ZhungMyen isam nolveng qinlvum、ZhungMyen Zemo shi lu waq lvum mu e advan dvan 10qap 1nyi mai 3nyi ma gvut ra ngvut le, bvoi king 10qap 5nyi zhe shoq gvut le. Kizan le ZhungMyen guzhvit mangjvin bvoi gazan eq dvu gvat zhang myoqwu zhe qang ra zhang gi 2lvum bo le: Lalvum gi Myenming bang eq bvoi chom wang e ao ma, Taigo、Lauwo、Yeqnan mu e maujvo chang buinum auzo wui ri sanghi da zhi yu le. Yvangmoq e gungtai pung bvoi hi king ma bibyvaq toq shit ra ngvut le, haunung ma myin zat byvaq zhang ma zat mikon ri bibyvaq ra ngvut le. 2lvum gi Mingmau myuq asuya wapdoq mai Zhunggo hupe lungseng gungdvap ze sairvang wunzup wapdoq bang eq bvong lui, Mingmau myuq ma e“Migva lvo dvok mvak loqmu qinlvum” e mai “Zhunggo lungseng migva alvo dvok mvak loqmu qinlvum” ga e ganzvang lvoq myvang bira, haukun mingdan gom zhiwo kangmo ma e lungseng dvok sira mo bve bilom ra ngvut le. Lailui, kizan le e guzhvit mangjvin bvoi ma, dum zhatlvuq ra e gi shidaq zhvitdap paudvap lvum·ZhungMyen laigva soi lvo datbung gvapan ze byvaqshit、ZhungMyen bolung bvik lvum、ZhungMyen diqa zozhung gai qo mu e azhung zhung bo le, “Cheqzui、ponglam、yuqyo、chomngon”ximai bvoi wang zhvum midung zhe wo wu toq ra ngvut le.

  Zuppong ma dvunshit jvo ri, ZhungMyen guzhvit mangjvin bvoi gvut e lazhvum gi ZhungMyen gumang zhvitgvang imyit zhe bo lvum、Mingmau zhvoibyvaq qo、laili paqzhvi sutmu zhe sai wo zuiring doq, mauyam byumyvu zhiwo sutgan pongshingra logidat paqzhvi zuiring doq, rapra zuiring doq、zui lvut ringdoq ra midvu ngvut le. Guzhvit mangjvin bvoi zui ge zhang myuq gom ma e“ Yvumsing lumzhing ra e 4lvum” bo le, imyit wo zung ra qo gewang bo, byu myit cung qo gewang bo, gisat tuqting mirai wo, Mingmau kuqlai ponglam qo wo byvaqshit、qamsa、lumzhing、rupwun qo gewang bo le, Mingmau huzham qo、zhvoiyung qo gewang bo le.

  Zuppong ma sai daiqang jvo ri, myuqgom zvangkang rungwap kangmo myithui manghui lui, ZhungMyen guzhvit mangjvin bvoi gvut e aqak lazhvum ra myit se yu; Wun wo qangqang se, bvoi amu kat kangmo lago yvang zui ge ra le. Amu lago zui ge ra ngvu e myit wun、zhimu sik kuqlai zui、mudveng mujing zui e ajvang chung、lago dvengdvup muzui、zhimu sik cheqtong zui、amu lago zui kum, kik、shenchung、zhvoiyung e bvoi wang ra dong chom nvikqik ra le, gibu gira imyit eq zhviwvoi mingdan cuq e 68zan ngaq bvoi eq Dang e 19da zuppong ri chom kilum dve yu shang ga. (Puq gva su Mulat)