Sakung mau nambat 33lving ngvu ra sira bvoi wang be

德宏州欢庆第33个教师节

时间:2017-09-18 15:34:56

  Yvumsing wap lusik 9qap 9nyi ri Sakung mau gom ma e nyi nap aqik anik yvang zhongmvoq nyi e sira bve eq zhongmvoq mu qo wumgvat nyi gvo sira bve, Mangshi kung ma ra zupzing gvimu, yvumsing bvoi wang migang, lacung lazan gu ma zhongmvoq mu qo zuige sira bve ri arong zhvunghuq byi zuppong pong uzhvang, myin zhe zhang Mangshi zat zuppong rungkau ma azhung zhung e zat makon chomgo ngon lailo bigvo.

  Mau gunglvik gungtai wap ma zhuren Yiq Mayo, Mau tung misa bongban wap ma zhuxiq Fan Yau- pyin, Mau wapdoq ma anum mu biwun su、Mau asuya wap ma anum mudve mu u biwun e mau up mu- dve zau Kung Lagam, Mau asuya wap ma zungdu xeq guwun Wang Myinshan, Mau tungmisa bongban wap ma mudve zhuxiq Yang Liyin, Mau gon gung wui wap ma zhuren、mau asuya wap ma zungdu xeq guwun Yanghung bve dveng sira bvoi ma le ra kilum byi nyi agvo.

  Ximyvang zan ngvut lo ri, mau wapdoq、mau gunglvik gungtai wap、mau asuya wap、mau tungmisa bongban wap bve mai aqik anik yvang wu girum tuq jolo gvo azo ngam eq mau zvang zhiwo kangmo mai dveng zhongmvoq qo lago go bituq bimu bum e mizho, nyinap zhongkau ma zhongmvoq nyi e sira bve, zhe lo zhe yvang ajvu ara mu gvutge bum lui, lazan eq lazan zhongmo zvang zhiwo kang shut mvoqtoq gvat e zhongzo myodik tumbum dvo be.

  Hau mizho, kizan maugom ma wedik bummau ma zhong mvoqzhvoi nyi e gvunggat sira 20yuq ri myang qin toq yu mu, sira xi bang ri nambat 3dam ngvura “Qinyin qo ang jiau jijin” ga e arong myingmo myvingbyi bigvo 、zai 10yuq sira bve ri gi nambat 5da ngvura ma “Yvumsing mvoqnyi zhongzo bve ri zhezhvit zhengui bang” ga lui myvingbyi agvo.

  Haunyi le zuppong bvoi ma, nambat 19da zuppong ri lvomdve zhvoi e lo shang zhongzo bve ri qonyang qomo shuiso e lo shang ga e zat mikon lvang dumbyvaq gvo.