Zaizo yuqge《Xinggong dadau》zhu gonjin wo yu be

景颇男儿组合喜获《星光大道》周冠军

时间:2017-09-18 15:25:32

Xigi gonjin wo yu e u yvang ngvut be. Demsu Mulat

 Zaizo yuqge wui zhu gonjin awo yu yu e, Sakung amyvu cang zhup mingbyu myoq wu juijui chom lang wu nyi be. 9qap 9nyi (laban 6nyi) myin nayi 8:50 ma, Zhungyang datwup wap《Xinggong dadau》lanmuq zhiwo yvang mai gvat toq shit bigvo, Yinnan Sakung Zaizo laili paqzhvi amu zui wap ma e yuqge wui zat byvaq jamzan ma lo shinggvang dvo gvimu, xidam le e zhu gonjin arong wo yu bigvo.

Awo lut lut e lang jo nyi gvo e su

 Kon go byvaq qinglvum e banshoq zat 4tung gu ma, Zaizo yuqge wui kon e mikon kat kangmo, kon e、go e、wut e mubu qo kangmo Zaizo zongsam pyinli pyinshuq lazhvum nik dik be.Sanghi tung ma kon e mikon《Gap coq bang》ga e mai zhe tang ma kon e mikon《Bum zo》ga e zhe shoq, Zaizo amyvu gi zhvitdap paudvap kungga laqra se, jvetshop imyit wun, gvunggat wo bve ri gve wvui sira bve myoq ma zhaq wu zang agvo, yvangmoq hihi tangtang gabang ri kon ung gvilui, xidam le zhu gonjin wo yu bigvo.

 Nambat 1tung duqbo toq yap gvat

Hau yvang ma byinchang auzo wui ri cuntung shui tung wu agvo.

    Nambat 1tung duqbo toq yap gvat eq kon hi gvo e mikon gi sai byan yu e mikon《Gap coq bang》, mikon xikat gi Dung Jenbyin sai byan tuk yu e ngvut le, zat gi Dung Shuwang eq Pai Kunseng shui byven go gvo e ngvut le. Zat mikon xikat ban byvaq tang ma, Zaizo yuqge wui nganvung Zaizo amyvu e munau zumgo qo ri daijvo gvo e mai, zat wu dvo bang ri zat byvaq jamzan ma qom zhi dvoq yu lui, zhvungzui byu eq byinchang numnang auzo wui ri hau yvang ma munau zumgo shui go wu bigvo.

 Nambat 2tung gvunggat qo byvaqshit

 Nambat 2tung gvunggat qo byvaqshit e kun, Zaizo yuqge wui《Zaizo shamhing》ga e zat byvaqshit bigvo, Zaizo mingbyu gi sham eq awo gang, muzui zhisai zhang wo kangmo ma chung le, tungking mai dai zhang ali agan zhvungce zhvunglvo lazhvum nik dik le. Zaizo Shamqon gi mizhan zan lvum qo mai zhoq myin jo lo e ngvut le, aqing、zhiwo、qon byvaq byudu adai ra, qiloq cece zvangzvang za bang go ri zhaq zhvoi le, shamqon gi wum bo uzhaq gvunggat zhvoiyung mu, bvoizo bvoimo eq howa nuqpyi ong、myibyi myiyu king、 yvumwang king bve gibu gira ngon zhang ma myo go le. Xidam yvangmoq zat mikon lo bibyvaq qing- lvum e mai lailui, Zaizo yuqge wui nganvung Zaizo e tung king laili paqzhvi minggvan bang ri lo wo byvaqshit bigvo.

 Nambat 3tung Zhvoiyung yvummau

 Nambat 3tung zhvoiyung yvummau ma kon e mikon gi《Lumshang gvong》, mikon xikat gva tuk toq su gi Dung Jenbyin, zat gi Pai Nangdvong eq Den Genvam shui byven go gvo e ngvut le, laha bichang byvaq bang xinvik mai lailui, Bau Kongnan eq Zhang Konnu ri bo ashi.

 Xitung ma, Zaizo zomyi zoram wui hau yvang ma poqjeq zanggun shui sai zo wu bigvo. Yvangmoq tungcum、tungji、zolyau pijvi eq sunjeq chung dvo e ri myang gvo e kun zhaq wu mau agvo, Zaizo e suntung gi hai wa ngvut le lvu ga.

 Zaizo yuqge buinum auzo numnang wui eq zhvungzui byu ri yvumsing loq eq yvang yvangmoq ri suntung tung lvum nvang wu bigvo. Suntung ban wo tunglvum tang ma, zat byvaq jamzan ma nyi dvo e auzo numnang、zhvungzui byu、zat wu dvo bang ri qom zhau zhvum nvang wu bigvo. Zaizo suntung ri olvang zhaq zo ngvam agvo.

 Nambat 4tung Myit dvo toq wo lvai

 Zhe tang tung ma kon e gi《Bum zo》, xikat gi Zaizo yuqge wui kon e zhonji ma e zhejai zhengon e kat ngvut le, maunun myinun e gan bo mikon te mai, zat le wu dvo bang Zaizo amyvu ri lago za se yu bigvo.

 Zaizo yuqge mikon pung

 Zaizo yuqge mikon pung gi 2011zan ri wo cuq qo gvat gvo e, pung byu Zaizo yuqge zhvat 5yuq, yvangmoq gi: Dung Jenbyin、Dung Shuwang、Zhu Xinrung、Li Yungmyin、Li Nongzvai.Yvangmoq chom tuk gva gvo e Zaizo zongsam bo e byvatqit mikon bve zhaq myo be, zat byvaqshit e dong mai dai、kon、go gvut e myo agvo.

 2011zan Yinan ming sakram wui mikon kon qinglvum zhang ma, konmyin mikon pung ma e nambat 2dvan arong wo yu gvo e(hauda jinjang abo);2013zan ri Zhungyang 3tai ma《Ngo gonyen zat byvaq zhang doq ra》ga e ma lo bilom bigvo, yvangmoq lo byvaq gvo e zat mikon《Lumshang gvong》, xida le mikon byvaq zhang ma nambat 2ma wo dut bigvo; 2013zan“Zhunggo qungte jai”ga e mingdan mikon kon byvaq zuppong ma Sakung wap ma e mikon ngon pung bimyang gvut bigvo; 2015zan “Zaizo mikon zhengon e”kon qin qinglvum zhang ma, musan pung ma e hing arong(jinjang)wo yu wu bigvo.(Puqgva lazhang su Mulat)