Mau gaizhang mugon rung mai "18da zuppong ri nguingon daigvun, 19da zuppong ri kilum yu"musan dang paqzhvi mvoq agvo

州工商局举办“畅谈十八大、喜迎十九大”专题党课

时间:2017-09-08 08:53:51

  Yvumsing wap lusik 8qap 30nyi ri, mau gaizhang mugon rung mai upkang dvira bongban wapdoq nvikbo gvut lai le lo e Zhang Goqlung zhi yu mu, rungmu zui nyi bang eq mu byvam be e mangzo Dangyen eq Dangyen angvut e rungmu zui bang lawam ri“18 da zuppong ri nguingui ngonngon dai gvun, 19 da zuppong ri kilum yu ”musan dang paqzhvi mvoq agvo.

  Zung minggvun zuppong ma, Zhang Goqlung Dang e 18 da zuppong mai zui lo e loqzo ongshi, Dang e 9 da zuppong pong tang ma zuige e lo qo ma e lazhvum ri daipyi daisan jvo gvut ra.Yvang ga ri,mamgzo wui gi nguingon igvun ri chom migum ge mu, wum-o bo e myvo bitoq byi nyi gvut mu, gewang wum-o bo e dang myo dai, Dang ri zhvit dap, mingbyu ri zhvitdap, byuze igvun ngon lo goq ri lago chom ngon lai shang ga.(Puqsu Mugvai)