Nyva ho mu myunggvuq qutzhvoi lo nyi Achang myvuzo

烤烟产业阻梁河阿昌族贫困户增收脱贫

时间:2017-09-08 08:41:03

  Yvumsing wap lusik Lyanghoq ginwang Nangsung mauwa Gonzhang nyuqchang di cun ga le wakau ma, jendang liqka hu yvum ma Li Yenbo ga e myiwe zo kizan Baushan zhongmo ma wang ra lakmat myangyu mu, layvum bang gibu wuizui cuq nyi agvo za angvut, zoshang yvangnu Lyang Yazhi kizan le nyvangun myomyo woho wanglo mu, zoshang zhongdoq pau 4000koi ri hai myit amyo e wo tuq gvat bira ga lui goidvu yvang haqmyit gibu nyi ashi.

  Wojo ri, 2017zan Lyanghoq ginwang bang ri Ming Yvencau zhonmai juq mai yvang Achang myvuzo wui e myunggvuq qutzhoi e lo ra madvu ga lui, lo tuq girum jolo byi gvo azo ngam ma, ginwang gom ma nyvaho yvumbyu 1468yvum gu ma byuyuq 5753yuq eq chomho gvo e nyvayo 18332.7mu gu mai wo cik toq lo le nyvahaq 49190hap gom bo mu, wo ungtoq lo le ngun 6660.2munkoi zhe mu, gvangqui wap ma za myangyu le ngun lvang 1465.24munkoi bo mai, ginwang gom ma 444yvum gu Achang myvuzo wui biho gaitoq lo gvo e nyvayo 4510mu gu maq woku toq lo le nyvahaq 12178.88hap gu mai ungtoq le ngun 1652.92munkoi ngvut ri, layvum gu ma woho ungtoq lo le myattu ngun shaushau 3.72munkoi yvang bo mu, ginwang gom ma Achang myvuzo wui jendang liqka hu ga bizang wang e yvum gu 93yvum ma, byuyuq 379yuq gu mai nyva biho maumyi 527mu ngvut ri, cik ung toq lo gvo nyvahaq 1421.52hap gu mai, wanglo le ngun 190.97munkoi ngvut ri, la- yvum gu ma woho le ngun shaushau 2.5munkoi madvu ang mu, 2016zan gu ri hogai toqlo gvo e nyva toq puwang zhe lo bo bigvo.

  Xisu gvut lui hai gai e lo ngvut gvilvang, hai apau ri atoq cha e subve eq lo tuq girum jo e lo gvo ma wo bigai ungtoq lo ajvu ara ri, Lyang Yazhi gibu gira imyit eq dai le:“Kizan le su ngvutri, sangnvik 2mu ri 5mu zhe shoq saiho lvuq e lo zhang, wo ho lang ra myattu ngun 10000koi mai toq pyang yvang zhe lang mu, zai waqdung dumsai zvolvuq e lo zhang, zo- shang 2yuq ri za zhongdoq qo byamku e lo ra madvu gi wuizhang azhoq lang ra ngvut le ga”. (Gvasu Mashong)