Yinjang ma myang toq gvo e fan lizhvi gam sik ——Yinjang anloq

盈江境内发现番荔枝科又一新种——盈江暗罗

时间:2017-09-08 08:37:53

  Yvumsing wap lusik Xi jiro, Zhunggo Koshoqyen Dungnanya senwuq dvoyang xin samlik zhvungwap yuqzhung dvoyang xin eq hung samlik pung eq Zhung koyen hua nan zhiqwuq yen mu e rungwap logidat zhimu samlik byu bve Yinjang ginwang ma kat zhep wu gvo e kun, fan lizhvi ko(Annonaceae)anloq ga e lazhung sik myang toq hi dvo agvo, myang toq zhiwo mai dvu ri Yinjang anloq sik ga e mying myving dvo agvo(Polyalthia yingjiangensis Y. H. Tan & B. Xue sp. nov.).

  Xizhung sik ma e banbo banzhap atoq byvam akau byvam toq ma dvot ra, ban zhvung kat 5.5limyi gvo hing ra(Datbung ma dong) . Dungnanya Shaba zhu eq wunlai ma e“P. miliusoides I.M. Turner”ga e zhung eq qum lo ra, yvang e ban atoq byvam ban zhap eq lom lvung dvo ra, akau zhvutzhvut dut, shicham jvuq tang ma isam qengqeng huihui za dut lo ra, agvuq ma zepzep dut ra.

  Fan lizhvi ko( Annonaceae)gi redai eq yaredai zhiwo ma e yuq zhung ze ngvut le. Gva dvo gvo ri, fan lizhvi ko ma 120dvan, 2100zhung myit bo ra, minggvan redai eq yaredai zhiwo ma myo yuq le, dungbanquq ma zhe myo ra. Nganvung mingdan ma 24dvan, 103zhung yuq, Zhejang、jangxi、Fujen、Taiwan、Hunan、Gongdung、Gongxi、Yinnan、Guizhu eq Xizang ma yuq le.

  Mukat xilvum samlik qo ma Mingdan ziran koshoq jijin eq Dungnanya zhungxin ma e mukat ngun zang girum gvo e ngvut le, loqmu“Polyalthia yingjiangensis sp. nov (Annonaceae) from the China/Myanmar border”ga e zhvum myving lui Nordic Journal of Botanyzhiwo ma byvo toq wu be. (Puq su Mulat)