Myenming zhongzo 123yuq Mingmau ma apau atoq e zhimu le mvoq agvo

123名缅籍学生将在瑞丽获全面费

时间:2017-09-08 08:35:19

  Yvumsing wap lusik Lvomo 9qap 3nyi ri, Mingmau Mingdan Lungseng zhong pong be, Myenming mai le lo e zhongzo 123yuq gi apau atoq e zhong xima 3zan le doq ra ngvut le. Myenming mai Kunmyin ma lajo wap suwun Wu Junbai、Sakung mau asuya mudve zau Kung Lagam zhong pong zuppong ma le bilom agvo.

  Kung Lagam dai ri, Myenming zhongzo 123yuq Mingdan Lungseng zhong ma apau atoq e le doq e gi,Sakung mau lalong laqo sutgan qo so mu ma bi zui e lo e ngvut le, Myenming eq zhongmvoq qo ri chom hui bvong lvum, Myenming ma buinum wui eq loqcoq zhe wo coqging lvum qo ngvut le ga. Yvang dai ri, zhongzo bve xibang loqmu zhimu lago le mvoqyu lui, tangpyang mingdan ma ongbidang wo e byu wo gvut shoq ga.

  Wu Junbai dai ri, Sakung mau Mingmau myuq mai Myenming zhongzo bve ri xisu zhimu mvoq ra yamyoq byi e gi jezhvu zhaq gvo ra, xigi nga- nvung imau lanau chom shuq bang shidaq tuqbang girum lvum qo ngvut ra, tangpyang ri zhvitgvang imyit zheging lvum ra ngvut le ga.

  Myenming ma zhongzo 123yuq gu ma 50yuq gi Myenming mai Kun myin lajo wap mai qinpai e ngvut le,73yuq gi Myenming mauyam mai le lo e ngvut le.Zhongzo xibang gi zhong xima 3zan le nyi mu, lungseng dvokgva qo、lungseng zhep paqzhvi bve le mvoq ra ngvut le, yvangmoq zhong xima zhongdoq pau、yvuppau、zopau hai ri atoq e mvoq ra ngvut le.

  (Puq su Kongno)