Zaizo bum mau ma mingbyu wui ri dat shui zui wo su-Doqshi Mugvai

景颇山引领致富人——石木介

时间:2017-08-31 10:43:14

Doqshi Mugvai munchi mvoq shitjvo nyi ra

  Nganvung Xishan gvong ma Doq shi Mugvai ri ase e byu gi shau ri kai, yvang ri dai gvat zhang nganvung Zaizo wui gi yvang ri loqmo cham ra dvu le zhvat, yvang gi nganvung Zaizo bum mau ma mingbyu wui ri dat shuizui wo su layuq ngvut ra.Yvang gi nganvung Zaizo wui ri su amyvu ri bichang qit shang ga mu, zhaqyvang shigut lai lo su layuq ngvut le.Shigut su gi ong ri ngvut ra.

  2011zan mai Yinjang, Lungchon, Lengho ginwang, Xishan bummau wa kangmo laming e yvangzo Aton eq Zaizo munchi lo kat ho zving wu, munchi mying lo kat myi qum wu gvut mu, Zaiwa mying eq Myiwa mying mai munchi laigva buk wo shigut saitoq dvo be. Hau mu gi awo wo ma e Zaizo munchi eq zhvoq toq e Zaizo waqngan ipe ga wo myving dvo be, Zaizo munchi eq zhvoq e ishuq ri gi u adoq, mvanhaq munchi bve gi noya chiya gewang lvang bo le, danggve mai munchi ma gvat le shoji coqchi bo le, hau mu Zaizo munchi eq zhvoq toq e Zaizo waqngan ipe ming ma myinghu wo lvoqzham dut lo abe.Dum ngvutzhang izhvoq toq lo e waqha eq gi waq ri dum zvo gvut, izhvoq zhang eq waqzvo zhang laha Xishan mauwa Nammyau wakau ma sai dvo ra.Wakau ma mingbyu wui gi yvang eq zhe zang girum byi e zhang myo ra, yvum kangmo ri waqzo 5-7du apau ayu e zang girum byi wu le zhvat.Yvang yvumsing wo shigut zui wo dvo mu, yvumsing amyvu buinum zhinve wui eq awui ayam ma e mingbyu wui dvo sho dvo bang ri tuqbang girum gvut mu, o ri byuze igvun zhe bichang nyi ngon yapkap lo gvi- shang ga myit ra.

  Kauqeng guq zangzo ri gungdu wangzan le ga dat byvo shitjvo su Doqshi Mugvai gi, Xishan gvong ma choqpyit shingai mu nyi gvo lo su ngvut le. Yvang e byuze labyvat zo gi Zaizo tungking laili paqzhvi shigut coq zui ge nyi su dut be.Yvang mingbyu wui ho toq nvang e kauqeng guq Xishan bva eq Zhipang bva Sam wa isum wo ma ho ge nvang bum be.Mingbyu wui ho toq lo e kauqeng guq gi gai ma e apau dong mai yvang e qom shu wui yu gvut le, yvang gi gaizhang ma sai tup ge mu qom ung gvut ra, kauqeng guq ho ri gon lui dik mu, wo zuitoq gan ri myvang ra, hau mu mingbyu wui ri zhaq gvam ho dut agvo ga. Dum ngvutzhang kauqeng guq eq icuq ri ngvam dik mu i ri wo zhvoq toq myo ra ga. Doqshi Mugvai myit le gi yvang layuq za wo ri wo age son, banshoq bang wo zhang sheq wo e lage son le ga, 2017zan lvomo 8 qap 28-31nyi ri, Xishan mauwa ma e ipyo ten byu ri yvumsing e wum-o eq dat bichang ho zui zo gvishang ga myit mu, toqzvang suwun wui ri shitjvo wu mu lui, yvang e izhvoq zhang eq waq zvo zhang ma Xi- shan mauwa ma e ipyo ten e 23 yuq ri Zaizo munchi eq izhvoq paqzhvi eq izhvoq toq yu e waqha eq waq ri dum zvo gvut e paqzhvi ipyo ten bang ri qom mvoqshit gvut ra.Ipyo ten byu ri byuze imyit wum-o zhe wo lvoqzuq byi mu, jvetshop imyit eq byuze nyiyap qo wum zuq le.Doqshi Mugvai ipyo ten bang ri mvoqshit wap ma daijvo ra:Yvang eq tuqbang girum e ipyo ten gu Myiwa lanvum, kizan auzhu jengo ho mu ngun 60000koi wo ung toq be ga, ipyo ten e Myiwa nvumdvang zhimu mvoqshit zuppong ma le gibu nyi dvo agvo.

Doqshi Mugvai e arong myinglong

  Doqshi Mugvai gi nganvung Zaizo amyvu wui e tungking laili paqzhvi byuq lo e ze ri qom bvau toq zui ge dik su layuq ngvu myving ri ging dan ra. Ao ma yvang ximyvo zan qom shigut zui toq loqzo ongshi ri wu shirong gvun shang!

Doqshi Mugvai shizhvup dvo tungking laili ze

Izhoq mvoq shit nyi ra

Ijvang mvoqshit nyi ra

  (Lusik gva dem su Muiho Mugvai)