Yvang ri wu mu myung muqjvup qut shang

脱贫路上向他看齐

时间:2017-08-11 08:59:17

  Byu igvun kau ma myunggvuq ga e qutnau ri gi, Yinjang ginwang Juchen zhen Mangxang wa ma wazau En Bauxi e shui shagut qo ri changmvoq yu shang, yvang 2015zan mai za toq mai girum tuqbang mu loshui hi lo gvo mai, yvumsing iqi iloq ri lum mu yvumsing igvun za wo dvoq zhvoi lo nyi le angvut, lawa bang ri lazhung za chomwo nau imyit bo mu, akui u zhe zhang, yvang eq shuigai zhvoi bum howa mai za layvum lazan tung shuiho ungtoq lo le ngunzo shaushau 5munkoi myit madvu dvu yvang woho bum bigvo. Byu igvun kau ma myunggvuq ga e qutnau ri gi, Yinjang ginwang Juchen zhen Mangxang wa ma wazau En Bauxi e shui shagut qo ri changmvoq yu shang, yvang 2015zan mai za toq mai girum tuqbang mu loshui hi lo gvo mai, yvumsing iqi iloq ri lum mu yvumsing igvun za wo dvoq zhvoi lo nyi le angvut, lawa bang ri lazhung za chomwo nau imyit bo mu, akui u zhe zhang, yvang eq shuigai zhvoi bum howa mai za layvum lazan tung shuiho ungtoq lo le ngunzo shaushau 5munkoi myit madvu dvu yvang woho bum bigvo. Byu igvun kau ma myunggvuq ga e qutnau ri gi, Yinjang ginwang Juchen zhen Mangxang wa ma wazau En Bauxi e shui shagut qo ri changmvoq yu shang, yvang 2015zan mai za toq mai girum tuqbang mu loshui hi lo gvo mai, yvumsing iqi iloq ri lum mu yvumsing igvun za wo dvoq zhvoi lo nyi le angvut, lawa bang ri lazhung za chomwo nau imyit bo mu, akui u zhe zhang, yvang eq shuigai zhvoi bum howa mai za layvum lazan tung shuiho ungtoq lo le ngunzo shaushau 5munkoi myit madvu dvu yvang woho bum bigvo.