300munmyit ngizo myui Lungjang lang ma gvatlvung gvat bigvo

300多万尾羽苗投放龙江阻力生态治水

时间:2017-08-11 08:57:08

  7qap 28nyi ri, 300munmyit gom bo e ngizo myui, Lungjang lang ma lodum gvatlvung gvat bigvo. Xida ngimyui lodum gvat bang gi, Mangshi Myinteq yu ngizo rem yvum bang 2015zan mai afa fa yvang lo gvat nyi mu, kida gvatzhe zhang 3700du myit bo bigvo ga.