Subve hi ri za myit mu Yvumsing yvum igvun lvang ka u awo wu e cun up zaubyva zo——---Lyanghoq ginwang Pyinshan bumwa Heqtau lin cun zhishu Fung Entung e zuiyap qo

不顾家的”芝麻官——记梁河平山乡核桃林村支书冯恩统

时间:2017-08-11 08:48:33

  Kizan 44zan bying be e Fung Entung gi, 2016zan le cun ma upzau qintai e lo gvo kun wo biqin wang lo ginwang Heqtau lin cun ma Dang zungzhi shuji ngvut ra, yvang yvumsing wakau mying ri gi Banchang sanzu ga agvo. Yvang ri likdik ma cun ma upzau ga lui woqin toq gvat gvo u ri lawa e myoqdong zhaqyvang chom bo wu gvo e ga.

  Hai ri gi cungon ga le lvu ga zhang? Fung Entung datdai le: Cungon ga le gi yvumsing mingdan kau ma za lo dai shang ga zhang, zau ga e zhe lo dviqtang zhiwo ma zaunu zo ri ga le ga dai magang, ngo kinyi zaunu zomyang gvut be mu hai shuizui e lo gvi- lvang anu abvan mai loqzo shuihi shuizui jo lo ra cha be ga lui wuiwo langtang suga datdai mu, yvanggi kisu ga dai zhang mu ri kisu yvang cungom ma datshui zuingon jo lo byu.

  Fung Entung, Yvang cun ma sanghi e zhe nyi zan yvang, toqmai maumyi yoso eq wawui wayam sanseng mu qo shazhvup zui e lo ga lui toq mai hapqo gvat e lo gvo kun, Yvang wakau suwun zo bve ri hi wutzving yu mu, byinhi shuipye e lo mai, yvang lawa wa mai dumchang wu, zui azhe zhiwo ka wazo tumzo wui eq wuiwo langtang zo eq gvut ri teptep shuizui shuimu e lo mu, yvang e muzui wumzhaq e arong lanyi nyi mai zhedvoq zhvoi lo nyi be.

  Ozvang mu zui ri gi lui za angvut, kimyvo shuizui zhvoi e lo ngvut gvilvang, tang ma angvut azhoq ga lui changwap nyi byu gi zhin abyit yvang lanyi dvo be. Fung Entung yvang gvut azhe shi ma wazo tumzo wui eq lu zhe mu gvizhang zhe gibu, yvumsing yvumkau ma zuiang e mu bve ri dveng qaqa dvodvo ri, kawa ma hai ra ara katwu, mibyoq zhvishum toqdvo bang ri itang ngon lvum shoqshoq kat bibyvin byi, chuimo chuizo wui ra ang dvo mu toqshut bipye bimu e lo, haigai e lo ri ngundut hingdut ra mu bve lago go shuigai e lo gvut e muzo bve ri lanyi eq lanyi o ri myoqdap nidap yvang changmyang lo bum gvo mai, xi 2zan jiro gu ma za, Fung Entung ri lumu ga e za zvumbyuq le angvut, yvang ri byuge ga age e o anyi loq.