Wandin ma Zaiwa laigva mvoqbvan pung pong bigvo

畹町举办载瓦语培训班

时间:2017-08-11 08:46:27

  Yvumsing wap lusik 2017zan 7qap 17nyi mai 8qap 12nyi zhe, Mingmau myuq Wandin myuqwa zhaunoq pung Zaizo laili laigva mvoqbvan pung wap mai, Zaizo amyvu mying laigva mvoqbvan pung eq midum sambyvi dvingse mvoq bvan pung pong be.Wandin myuqwa zhaunoq pung Zaizo amyvu mying laigva mvoq bvan pung wap mai gi zanwui zoshang wui zhonggvat aqing ma Zaizo mying laigva mvoqbvan pung pong le zhvat, joqmyo yam le zhonggvat aqing hau u ma gi midum sambyvi dvingse mvoqbvan pung myo pong gvut agvo. Xida zhonggvat aqing ma Zaizo amyvu mying laigva mvoqbvan pung bilom e zhongzo byudu gi 30 yuq myit zhe ra.A o ma gi xi jiro yvangmoq mvoq bvan nyi e datbung lusik ngvut le.

  (Lusik shitjvo su nvik Gireng Mutoi eq Muiho Layong )