Yvumsing imyit kau ma mingzo wui e ge qo za myit nyi shuji----Yinjang Nongzhang wapdoq upzau Wu Senbyin

心里装着群众的好书记_____弄璋镇党委书记武显斌

时间:2017-05-19 08:31:32

  Yvumsing wap lusik “Byu gvut qo ma hai zui haimu e lo gvilvang, yvumsing byuge byuyap qo subve eq lumzhing ra mu ri teptep shuizui zhvoi e lo ra le”ga. Wu Sen- byin gi yvang Nongzhang zhen ma wapdoq shujiq mu lo zui nyi mai, xi myvang zanzo lo shuion lo nyi ri, yvumsing kisu myit zhe zhang kisu yvang mingzo danzo wui hi shut teptep shui zui sheon jo lo byuge mo ngvut ra.

  Wu Senbyin Nongzhang zhen shut wapdoq shuji lo zhe gvut e nyi mai, yvumsing gung ma wun dvo le mu gi lai dik e se mu, yvumsing lo up le mu kau azo ma mingzo danzo wui ri kisu shui ngon shuizui zo ra mu、akui u mingzo danzo wui e myung gvuq qui zhvoi e lo qo、 wasik tumsik tot zvuq lo byi qo, xang Dang wui wapdoq kau ma anum byinpye lvihut shuipye zhvoi jo lo mizho, ming zo danzo wui e wazvuq tumzvuq jo lo qo toqzvang wapdoq eq mingbyu wui e hi ma zhaqyvang shuion zhvoi jo lo mazho, Wu Senbyin ri tumwa kau ma shuingon dik e shuji ge mo ga yvang lo nyi mau ma, zhaqyvang qeon zhvoi gvung nyi agvo.