Mangshi Fungpyin Zhungtyeq sanjuq ma byu 3yuq ilang dong ma byit jo wang wo qi yu be

芒市风平中铁三局有三人掉入深约20米的水井中

时间:2017-05-19 08:22:01

 

5qap 8nyi 9qing 18minit ma, Mangshi Fungpyin Zhungtyeq sanjuq ma byu 3yuq 20myi aluq bo shoq nik gu e ilang dong ma byit jo wang bigvo. Qangshit zhvi- nvan wo yu gvo eq zhang, Mangshi Xaufang dadui bang hanhan yvang kat zhe e gvimu e chom qi bigvo, nayi 3qing myit gvo chom nvikqik gvizhang byitjo wang e 3yuq banshoq ri wo qi toq yu bigvo.