Lyanghoq ginwang bang bumchi hogai e lo qo paqzhvi mvoqgvung lo nyi agvo

农业局开展中草药种植培训

时间:2017-01-05 15:47:49

  Yvumsing wap lusik Lyanghoq ginwang yomu zuigon wap bang, xi u ri ginwang sikmu gonwap bang eq loqcoq chomcoq e lo gvimu, xangzhen kangmo ma sengang rungwap zo bve ma paqzhvi byu bve eq wakau suwun wui ri shuizving shuimu chung gvimu, Lungchon ginwang shut bongho bum gvo sikchi mvanchi yo ma, sengang paqzhvi byu bve nam ma yang ka zhung chi ri ka dong mai hogai e lo ra e paqzhvi ladat bve loshui mvoqse yu agvo.

  Paqzhvi lo mvoq byu bve Lungchon ma bumchi gai ho myvu e lo qo banmvoq no yu gvo mai,Lyanghoq Hubau ma homyvu bum gvo duzhung yo、dvaulvang ban yo, Hoqxi ma beqji yo、Lungchon ginwang Wangzishu bum Bunduq ma ho dvo gvo beqji yo zhe dumkat wu mvoq lvumlai lo agvo.