Lyanghoq ginwang bang yvum igvun wui bang ri zuiwo paqzhvi mvoqshit e lo agvo

加大投入抓实贫困户技能培训

时间:2017-01-05 15:43:07

  Yvumsing wap lusik 2016zan gom ngvut lo ri, Lyanghoq ginwang bang, igvun wui bang kisu mu subve su abi dat zui wo lo bum paqzhvi nyan yu- toq lo gvimu, myung bang ri kisu zui wo lo ra paqzhvi ladat qom yu toq lo gvimu, myit malai ga e ra wo nvang ra dong mai myunggvuq qut e lo qo mingbyu wui eq seng bum rungwap kangmo mai ngun 160munkoi gom chomzving toq lo gvimu, igvun myowui bum bang ri, lai lo be e zan gom ma zui wo lo ra paqzhvi zhimu bve 4880 lving (yuq) ri zang mvoq toq lo bigvo.

  Myungbang bvunwang hotoq mu, myungbang imyit dang qo sai myi gon e lo uzhvang, ginwang gom ma e jendang liqka hu ga myving dvo bang ri, zai imyit sai- lap wu sai myigon jo lo wu, myung bang zvorem bum gau- nyvui bve ri chang wu chang mu mu lui zui azhe gvo zhang ka sengang rung wap bang ri gaunyvui myvu e lo qo eq huwa nuqpyi hogai e lo qo paqzhvi mvoqbyi nvang e lo gvut lui, 2016zan gu ma za gaunyvui myvu e lo qo mvoq byi be e 33.2%、yvumsai zhimu qo mvoqbyi be e 9.7%、zhakking saimvoq qo mvoqtoq be e 3.7%、ajvu mu katzui katmu qo mvoqtoq be e 2.2% yvang ginwang gom ma wo gvut zhe bum bigvo.