Lumzhing byu dangjing dai

凡出言,信为先

时间:2017-01-05 15:27:46

  Lumzhing byu dangjing dai le, hai ri ngvut zhang ngvut, angvut zhang angvut ga dvok ma dvok dai, azho angvut gu gvatlvuq dang hai ri amvau dai.

  Lumzhing byu gvut nau su ori azho angvut gu dang age mvau dai. Dang mvau dai su gi byu ri byupau advap gvut le ga ri, yvanggung yvang ri mipau adap lvoq dut yu le, dang lada mvau dai wu su ri tangda ori adat lumzhing byi, wuidvo shodvo gvilvang o ale goi wu byi. Byu gi amvau akau wu su ri sheq ori lumzhing le, lumzhing byinchang wosu hai gvut hai rot le, dai e lazhung, gvut e lazhung gvut su gi, lumzhing byinchang awo mu muzo zhizo shui bvong byu ri abo, hai gvut zhang ka ri o hui o zhangbyu za bo le.

  Dviqzvang zhong laigva buk laqap ma, bainam zung zoshang layuq e mvomyi labun bo le, hama dai dvo le gi: nyiwui bumdam ma bainam zung e zoshang zo layuq, lanyi ma gi yvang bau nyide lo su ga mu“Wamkui bainam le she zo ro, rau le be kat gveq o......” ga wut giru jvop lui, zhvang nam ma muzui nyi bang soqko toq shoq kat tem e gvo zhang, “Heqheq! Ngo la mvau gvun nving” ngvu lvom wuijveq jvo ri ga. Hautang nyi gi, gege yvang shimyi byap mo ma e wamkui mui mo ladu yoso mai zainyvam toq lo mu, bainam le ngat shezo be ga. Haukun zoshang zo “Wamkui gege yvang le be o, bainam rau le be qi gveq o......” ga kimyvo wut giru mvau gvi- lvang, zhvang nam ma muzui nyi bang ori ajo zhing byi gvo mu, wamkui eq bainam ladu le wo shezo lo be ga. Mvomyi xikat gi zoshang wui ri age mvau, mvau su ri dangge dai gvi- lvang o azhing byi mu le ga mvoqshit jvo e lazhvum ngvut ra. Yvum ma nyi e inu iwa wui ri, zoshang ri dviq ashi kun mai dangjing dai e byuzo gvut nvang man ra dut le, byu nving dangjing dai e lumzhing byu za ngvutzhang, wuiyak dvo buinyi ma le girum byu myo le, nopu dvo buinyi ma le hui byu ri myo le. Lumzhing byu angvut zhang gi, yvumbyu nyi gang lo, buinum nyi we lo, mo eq zo ri azhvitdap, zo eq mo ri akubau dat dut lvum le. Maumvuq o myidam toq ma, byugo shau byuzen myo le, byu ri byupau dat dvap mu dangjing dai su ri lumzhing byu myo, tangchang byu ri myo le, tangchang byu myo su gi hai gvut hai mu lo gvilvang atung ate wo dut le. (Puqgva su:Pauqi Mudvom)