Nganvung mau maugom ma myung muqjvup qut byvam amu zui qo zhep lai be

我州开展全州贫困退出考核验收工作

时间:2017-01-05 15:19:40

  Heqap 21-29nyi ri, Mau asuya wapdoq dangzu byu、Mau myung qo tuqbang girum muzo dvunshit zui mudve zau Sung Yifa byu lazhum shui lui maugom ma myung muqjvup qut byvam amu zui qo shui zhep wu be.Xigi Mangshi Wuchalu mauwa ma lo zhep nyi gvo e su.