Li Zhinyang nganvung mau zhakmu rungwap bve ma lo zhepgon wu be

李正阳调研我州工业园区建设

时间:2017-01-05 15:16:45

  12qap 27nyi ri, Ming asuya wapdoq dangzu byu Li Zhinyang Mingmau、Lungchon、Mangshi ma e zhakmu rungwap bve ma zhe e lui, zhakmu rung sairvang qo、piga wuiloq nvenwang qo、zhakrung kau ma muzo zuisai qo bve kat zhepgon wu be.