Sakung mau mingbyu asuya zoshuq ze sidiq mugon wap, Sakung mau noya mugon wap, Sakung mau gaizhang singgon wap mai byvotoq gvat e yoso mau zoshut zomui ra sidiq ge qo ma daibvun dang

德宏州人民政府食品安全委员会办公室 德宏州卫生健康委员会 德宏州市场监督管理局关于印发野生菌中毒防控预警公告的通知

时间:2020-07-17 08:49:55

 Xi joro, ming(myuq)lawam ma mau zoshut zomui e mu zhaqtoq bum ra. Kizan wang lo mai maugom zvangkang mo rungwap kang mo mai chomgon chommu lui, maugom ma mau zoshut zomui e mu ri hikun le toq shaujo be. Akui, nganvung mau ma kisu kisa e mau yuqbum lo yam be, yoso ma mau yu zo lui zoshut zomui e mu ri zhe toq nau le la-u be, aqak gi mau zoshut zomui e mu wogam ra madvu, mau asuya zo shuq migum wap、 mau noya mugon wap、mau myuq gaizhang gon lazhang wap bve mai yoso mau zoshut zomui e mu atoq ra dong gamge qo daibvun jvo gvat agvo.

 1kat, maugom ma mingbyu wui yvumsing ase、azo wu gu mau kikat yu、kikat ung、kiyu zo kiwui zo gvo, isam lvumreng、wu ri bup lo angvut zhang lvumdviq lui awu se gu mau zhe gi lazvui lvang kiyu zo kiwui zo gvo.

 2kat, mau su e gaizo zhang, azhum ki nyvozo gvo, anyvo achi gvut ri kigai zo gvo, mau gaizo ri nyoqnyoq zhvoqnyvoq nvenyvoq mu zo ra le. Yoso ma mau gaizo zhang ipe ri kishuq gvo.

 3kat, zhong ma zanggai zhang, rungwap 、muzui zhang, lamgvun zhang ,mangzo ku wap, chirung,yomu mau shiwa zangzo zhang bve ka, yoso mai yu lo mau age gai byi, zoshut zomui ra gamge ra le.

 4kat, zoshuq ze gai-ung le rungwap bang yoso mau gai-ung, gaibyi hai mu zhang wuibu eq hi zhvoqchi byvam le gvut lago gaige mai lai lui, haizhung mau gaibyi e dvodvo mu, kisu mu zoshut haimu zhang kazhung zo e lawan wose ra dong gvut ra le.

 5kat, yoso mau zo e tang ma, danggve mu nviklvum puq, patnau, wamdau no, wamshun, mopmap galo zhang, chirung ma raurau e wu ra dut le.

 6kat, chirung mai yoso mau zoshut zomui nvo za byu lvom myang ya zhang, sengang misat qo mai chang mu hau zhiwo ginwang zvang noya mugon rung ma sangjvo ra le, ginwang zvang noya mugon rung mai wu ri zoshut shuqshut e mu eq seng zhang, zoshuq ze sidiq rungwap ma raurau sangjvo ra dut le.

 7kat, zhiwo kang mo bang tebyvo, datwup, liklong laigva, loqpyo zhinvan, datbyvung bve mai mingbyu wui zhe se bum ra dong, kisu mau gi gezo le, kisu mau gi age zo e gamkoq ra paqzhvi bve myomyo kojvo ra gvut shang.

 8kat, suya rungwap mai uwun, zhepgon rungwap mai bigon, zoshuq gai ung rungwap mai bizui gvut lui, mu zhetoq nau e zhiwo eq loqzo ka lago zhepseng, zhizhi wu ge, sengang e tungzam misat dvo lui, wujuq wu singnan nvo za tunghui zhang raurau pyai zuige ra dut le.

 9kat, zvangkang mo ma suya zoshuq qo gon wap bang, loqmu bigon bimu ra wo hapge, miyu ma ayang bigon bimu lui, wu ri adu jo lawan wan liklai ge nvang shang.

 10kat, zvangkang mo ma noya mugon rungwap bang, wangzan qo mvoqjvo, zo- shut shuqshut ra gamge, mutoq zhang pyaizui ra wunwo xibve mai wu lui, mu atoq shi ma wuge gamge ra dong gvut shang.

 11kat, zvangkang mo ma gaizhang gon lazhang rungwap bang yvumsing singgon dvo e loqzo mai wu lui, gaizhang ka ayang bi zhepgon, zoshuq ze gai ung le rungwap ka ayang bo zhepgon mu, yoso mai yu lo e mau ase gu e, age zo gu e aung toq nvang gvut ra le.

 12kat, zvangkang mo rungwap kang mo bang, likdik mu toq zhang lawan piran ra muzui wum-o sai lvoqzhat yu lui, zoshut zomui e mu atoq ra dong gamge ra dut le. Dum ngvutzhang, shidaq qanglu jvo lvum, chomgon chommu lvum, noq mai gam, sangjvo lvum ra sangjvo lvum gvut mu, qangqang a dai jvo asang jvo lui, gege mutoq zhang sengang e uwun su ri dvirva mai mira hun ra ngvut le. (Puqsu Pauyam Lazhoi)