Zan yam ri gungdu zhe juq e 6hu

入夏身体最怕6件事

时间:2020-07-10 09:46:50

 Zanwang tang ma mausoq zhe ri zhe nye lo zhang, nang gungdu ma zhe juq ra e 6hu gi kabve bo le?

 Linggvik laihik ra ri zhe juq le. Linggvik kungtyau eq dui dvo mu hik zhang, goqsan lingbvun bve zhaq dat no le.

 Daijvo dang: Yvumkau ma chung e kungtyau nyesoq 25mvak alvum ge nyvum jo, dum ngvutzhang nungkung goqsan kungtyau eq duidui gvut kahik. Kasu mu nyesoq yvumsing age lvoqnyvum lvoqmyvang dut zhang gi, goqsan ma lingyup langgo dvo, angvut zhang myin ri wuinye gungchi chi gvolvang ge le ga.

 Izhvam (wui) shuq ri lawan ra ri zhe juq le. Nyesoq myvang zhang gungdu ma izhvam ri yom lawan e mizho, izhvam lanvut mo mo gvut shuqman byu zhaq myo le. Danggve su izhvam shuq lawan zhang gi, izhvam suicho ma wang lawan, ugvoq kau mai lvom zhvupshuq byvam lui mu, sui ri dat lvoqbyang byvam、sui zhe myo lvuq lui le, nviklvum angon ri dat dut le, diqa gi gonxin ana bo byu zhe dat soqbyuq、soq she wui bve dut e mai, no lai bang zhe nviklvum suicho causat byvam lvang dat dut le.

 Daijvo dang: Zanyam ri izhvam shuq ri age lawan, lazvui zvui mai adam dam gvut shuq ra le, izhvam ladam shuq ri 100-150haushen za shuq zhang gi, gungdu ma zhe lvom wo zhvupshuq hang yu le; Izhvam de ngam gu zhe age shuq, wuinye shuq ri 10mvak atoq nye gu e gungdu ma zhe tuk le ga.

 Myoqzhi builvap ra ri zhe juq le. Builvap zhveqzhveq ma, myoqzhi gi zhe nyvom dvo e u ngvut le. Paqzhvi sara mo daibvun dvo ri, myoqzhi gi cham ri ngui nye ri juq le, haumu builvap qo agam ge zhang, mang lui mai lailui, advan dvan e myoqzhi ana lvang dat toq le.

 Daijvo dang: Kasu mu napjvo nayi 10qing mai myintang nayi 4qing jiro ma welam toq zhang, buidvang myoqzhat zhat、bui go muqjvup jvup ri zhe ge le. Lailui, myoqzhi wo migum e zoze ri wo myo zo le. Danggve guiyen、shanyau (myvuq)、hu loqbu、hungzau bve zo ri ge le ga.

 Napsun gungbyvan ri noq ra ri zhe juq le. Zan yam ri gi myoqmyang e noq mu, noqnoq mai banqam bve ka gungdu e byvan man bang myo le. Asu zanyam ri gi mausoq laisoq ma zhe lvoqlvu yoq dut mu, napsun nayi 6qing hi ma lvang lvoqjvoi dvo ze aban woi byvam shi. Haumu, buitoq ra hi ma gi bui nyesoq abo shi mizho, siknyui gam mvannyui kat ma sansan za yangqi kamyvo abo, advau dong Eyanghuatan lvang zhe zang zving myo dvo lui, de noq mai gungbyvan ri gewang alvum bo.

 Daijvo dang: Zanyam ri napsun gungbyvan ri gi nayi 6:00qing tang ma zhe ge le ga.

 Yvumkau puilvup ri zhe juq le. Zanyam ri gi laisoq mvungmvung ga nye、myo dveqbam mizho, puilvup laisoq ma zhe dap luimu, byu gungdu eq ungkau ka ri zhe wang lui le. Puilvup dang e myoqzhi eq gi amyang, asu igvun ze laming e zhaq shupdap nau ra. Mausoq laisoq ma gi nobau upzhang yvang dut ra. Lvoqlvu ze xibve soqshe dong mai zang she hang yu zhang, zvautun tun、nvo ana bve azhung zhung nopyo dat toq le.

 Daijvo dang: Zanyam ri buishum myo shum ra le. Isum nyi ma ladam shumseng butsut chi ra le ga.

 Qipam ugvoq ngam ra ri zhe juq le. Zanyam gi ugvoq ana myo e yoq ngvut le. Zanyam zhe zhang zonvut angvam bang myo, zo lvung gvat e ze ungkau mai lvom luinvuq wui, gungdu wum abo、wamdau angon bve dat dut le.

 Daijvo dang: Zanyam ri lvum ngam gu zoze shau zo ra le, diqa gi napsun yvupdvoq aqing eq myin ri yvup dvo ra hi ma ngam gu e zoze age zo. Sunnyvo nyvo zo kun, ungkau hanhan lvoq nyve ra ngvutzhang, chang angvut zhang jemoq lazvui gvat nyvo zo zhang, qipam wo lvoq nyve、nobau sat e gewang bo le ga. (Puqsu Mulat)