Donwu zangzhup zo ri sidiq ra 8qo

吃粽子八不宜

时间:2020-07-03 09:13:01

 Akui byvat donwu zang zhup zo aqing ma, layuq ladong gvut zhaq dat jeqzo bum le, akau ma sho、dusha、shijang、myinuq、zaimvop bve ahu hu jeq gvat lui, zo ri lahu ladong ngvam ngvut gvolvang nganvung sidiq ra 8qo bo le.

 Ladam dvaq ma age zo myo

 Donwu zangzhup gi zangbung eq sai e dut mu, ungkau ma zhaq lvom luinvuq wui le, ladam dvaq ma de zo myo zhang, wambung wamhau ga nyi angon dut le. Haumu, zangzhup zo ri gejvo zo ra le, mangzo wui eq zoshang wui zhe age myo zo. Miyu mai dai gvat zhang gvobang gi lanyi 1-2cham(250keq age zo lvai) zo zhang ge be.

 Ngamze shicham eq laha age zo

 Zangzhup zo kun mvanhaq sun eq shicham zobvong zhang, ungkau qipam lvom luinvuq qo ma gewang bo le.Asu e izhvam myo e ngamgu zhung shicham eq laha age zobvong, danggve koshau、miqisum zhum bve, xibve eq zobvong zhang wambvum zo bvum、wamno angvutzhang wam shun dat dut le.

 Wamgvom ma age zo

 Napsun wamgvom ma zangzhup zo zhang, ungkau ma lvom luinvuq wui lui qipam ma lo zhoq myang dvo zhang, nging nging on-on ga nyi wui lui, miyu ma qipam ana、qungdong ana no bo bang zhe no lvang dum dat lvoq buq le.

 Ngam gu zangzhup age zo

 Ngamgu zangzhup azo gvut ri zhe ge le(diqa gi ngvangvui mai laptoq lo eq age zo),zo ra hi ma rot shoq nyve mu zo ra le. Laqo zangzhup ma gvat e manbo ze gi saului byoqlui ze zhvat dut mu, rotshoq anyve zhang(diqa gi ngam gu zo zhang), zhaq dat zang zomui le; 2qo gi dvo ngam be zangzhup gi cu myo、de jvinjvep lui zhe luinvuq wui le.

 Ngamgu shuqze eq laha age zobvong

 Zangzhup zo e kun bungsap、angko、zicai、haidai、dufu bve ri sunwing gvut lui ge zobvong le. Xisu sunwing eq zangzhup zobvong zhang anging mu gi, wumman ri wo lvoqrva le. Asu e zangzhup eq ngamgu shuqze zo bvong zhang, ngamgu shuqze gi zangbung ri dat lvoqkok tan mu,wamkau ma zhe luinvuq wui, wambung wamhau ma ga zhe dat dut le.

 Myin ri age zo

 Zangzhup dejvin、de luinvuq wui, qenwui dum abo, diqa gi sho gvat e zangzhup eq dusha gvat e zangzhup ma zhe cu myo, zo ri dat nging mu, yvup ra hi ma zo zhang qipam ma wolai zhe hun lui, ungkau ma lvom luinvuq wui, yvup angon dat dut le.

 Rotshoq anyoq e zangzhup age zo

 Nganvung ori igvun kau ma zangzhup zhaq gvam zhup zo bum le, asu nyoqnyoq zhvoq lui zo ra le. Hau angvut zhang ade nyoq gu e zangzhup zo zhang zo ri angvam e za angvut, wamhau wambvung ga zhaq dat nyiwui le.

 Zangzhup age dvo myang

 Zangzhup gi jeq zhvoq eq zo ri zhe ge le, myang shoq age dvo myang, chamcham za ma 3-4nyi za ge dvo le, cham gu e zangzhup zo ra hi ma damkang mo dum nyve ra dut le. Haunung ma, zangzhup dvo ri gi sanseng lairot gu zhiwo ma dvo ri ge le. (Puqsu Mulat)