Mau asuya wapdoq zoze mugon wap mai byvotoq gvat gvo zanyam ri zoshut ra daibvun dang

德宏州人民政府食品安全委员会办公室关于夏秋季食品安全预警通告

时间:2020-06-28 09:28:25

 Zanwang lo zhang, nobau bo gu ze zangzo lui zoshut e mu zhaqtoq nau le, dum ngvutzhang yoso mai ho lo mau zoshut zomui e mu ri zhe toq nau le, aqak gi mingbyu wui zoze zoshut zomui e mu atoq ra dong wo sidiq ge ra madvu, Sakung mau asuya zoshuq ze sidiq mugon wap mai zanwang yoq ri zoshut zomui e mu atoq ra dong sidiq ge shang ga daibvun gvat agvo.

 1kat chom gvutge ra 4qo

 Noq mai sonzhe myitzhe zhang gi zhiwo hai toq ra wogam le, zoshut zomui mu atoq ra dong sidiq ge qo ri noq mai wo zuihen lo ri sheq lage ra ngvut le.

 (1) Nobau bo gu ze zang zoshut zomui ra sidiq shang. Zanwang yoq ri gi nyesoq myvang lui, nobau haubve ri zhaq myin nau le, zoshut zomui e mu ri zhe toq nau le. Wuizo wuishuq bang ri sidiq myit bo lui, zangseng ka zang katzo ri, seng pong lakmat ngapngap wo gu seng ma e lui, nyoqnyoq za zhvoq gu e zangsun myozo, sunzhum suncham shauzo gvut shang. Haumai yvumsing gung ri sanseng gvut zhe, wuizhum wuingam ashuq gvut shang. Yomu mau moqzing zhang, paqzhvi mvoq zhong, yvumsai yosai zhang bve byumyo zhang ma zanggok ka, zangsun zangtang aujvo aukoq ka yangkung、nginoq le ra, puilvau wang ra zhang bo abo e wu ge lui, yangkung, nginoq gung mai nobau le dvap byi ra gam ge ra le.

 (2)Nuqnyap, azui zui lo gu e yang yi eq bup gu sau gu ze zoshut zomui ra sidiq ge shang. Zhum gu e nuqnyap ma gi zausu eq hung xibau nijisu ga e muize 2myvu bo le. Azui zui lo isam byoq lo gu e yangyi ma gi lungkuisu ga e muize zhaq bo le, zangzo zhang zoshut zomui zhaq dut nau le. Nuqnyap gaizo ri nyoqnyoq za zhvoqzo ra le, agon nyvequt zo age gvut, shiwa zanggai zhang, zhong ma zanggai zhang ka nuqnyap age gai byi, zui lo isam byoq lo gu yangyi age gai byi, zoshut zomui ra sonzhe shang.

 (3)Yoso mai ho lo e mau zoshut zomui ra sidiq ge shang. Yvumsing ase gu e, anum azo wu gu e mau eq isam lvumreng gu e mau kikat wuizo gvo. Mau isum myvu ri anyvo achi gvut age gaizo. Mau gaizo zhang nyoqnyoq za zhvoqnyvoq nvenyvoq zo ra le. Mau gaizo zhang gi ipe ri kashuq gvo. Zhong eq shiwa byuzing zhang ma zanggok ka ri mau age gai byi(jvuq gu ri be), zangseng ka mau gai-ung ri lago sidiq zhe ra le. Haumai mau zoshut zomui ra qo lago kojvo ra dut le.

 (4) Yaxausonyen zomui ra sidiq ge shang. Nyesoq zhemyvang zhang, yen dvo gu e mvanhaq zangsun eq shoyan ka ya xausonyen ga su zhaqmyo lo le, agon zomyo angvut mu bup lo sau lo gu e sunyen, shoyen hai zangzo zhang yaxausonyen dat zomui le, yaxausonyen gi izhum eq izhum chui hai eq kidvo nyvo gvo, zang gvat zo shut ra sidiq shang.

 2kat zoze lago kongdvo, qak za e shira ma kongdvo shang

 Zanwang yoq ri gi nyesoq myvang lui, zangsun zangtang ri zhebup lui zhesau lui le. Bup gu sau gu zangzo zhang zomui zoshut zhaq dut le. Haumu qak za shira ma kongdvo ri gi aqak mo be.

 (1)Zangsun haubve kongdvo zhang gi lai wo wang, huihui za shira ma dvo lui, bui eq kizang lvap nvang. Zangsun bum dvo kun cewam myigung eq 10limyi jvo nvang ra le. Ngvangvui ma gvat ra zangsun gi wui lo eq lawan wan lo gvat dvo ra le, za angvut zhang dat bup lo dat sau lo le. Ngvangvui ma ri agon bying shoq age gvat, ngvanjvap anum seng byvam, azang lvoqjvoi lvum ra midvu zhum gu eq nyoq gu gamkoq gvat ra le.

 (2) Mvanhaq zangsun, shicham xibve gi ngam gu ma zhumzhum za kongdvo ra le, shozhum ngozhum eq gi gamkoq dvo ra le. Dvau ka gvat gu zoze, mausau eq sulyau hai eq jeq gu ze gi pong eq raurau zo ra le. Pong be mai gi ngvangvui ma rau gvat lui myangshoq ri age dvo. Gainyoq gu e zangsun 2qing mai kidvo lai, ngvangvui ma ri 24qing mai kidvo lai, dumzo ra ngvutzhang sainyve mu zo, sau asau ri wu ge ra le.

 (3) Zheqak e dong mai gaizo lui, zoshut zomui ra sidiq shang.

 3kat zoshuq ze gai ung bang gaizo gaishuq le misat qo lago chang lui, zoshut zomui ra gamge ra le

 (1)Zangsun zangtang bve sanseng gvut zhe shang, bup lo gu, bau eq ngat gu age gaizo, wu ri azhvoi loq gu e aqing lai gu e zoze gi azo loq gvut ra le.

 (2)Zoze saibyvong zhang gaizo gaishuq zhang gi qitong, bizaq ze shoq byvam zhang, woqwaq kup bve eq jvan ra le, haumai yangkung, nginoq xibve ri gamge shang, zoze saibyvong ri sanseng gvut zhe ra le, nyoqgu zhumgu ze hum le shambyen gamkoq ge shang, awo gamkoq e ngvutzhang zhvoqsat byvam ra le.

 (3) Aujvo aukoq xibve sansan chisan, nobau sat ge ra le, jvoi gu e, nam gu e izhvam age chung, mvanhaq zangsun, sho ngozo chi gu izhvam eq gazhung zeking adum ge chi.

 (4) Zoshuq ze gai ung le rungwap ma muzui bang gungdu wangzan lakmat wo ra le, wamne no, shanghan no, singno ana, manggam hai dap gu byu ri zoshuq ze gai ung zhang ma age nyi nvang.

 Sakung mau zoshuq ze sidiq mugon wap

 2020zan lvomo 6qap 8nyi

 (Puqsu Pauyam Lazhoi)