Hai zo zhang hai bu le ga gi dveng le dvi?

吃什么补什么是真的吗?

时间:2020-06-19 08:44:51

 Sangqang dang ma dai dvo gvo ri:“Hai zhung zo zhang haizhung ma bu le.”ga. Haumu“Ngozo zo zhang myoq myang le”“Waq qipam zo zhang qipam ugvoq ma bu le”“Waq unuq zo zhang unuq ma bu le”ga dai bum e myo le, dangkun xibve gi zho le dvi? Ao ma Tungji chirung wumman chi sira mo dai dvo e paqzhvi chom wu wu shang:

 Ngozo zo zhang myoq dat myang le dvi

 Myoqzhi kau ma Wuisinsu A aluq zhang myoq amyang dat dut lo le. Asu e, ngozo gi myoqzhi ma ra e wuisin su A awo lvuq byi. Haumu, ngozo zo zhang myoq jeng le ga e xigi mvaudai dang ngvut ra.

 Myoqzhi kau ma Wuisinsu A wo lvuq byi e zoze gi ao ma dai dvo 2lvum ma myo ra. Lalvum gi duizhung zoze ma myo le. Dui zhung ma e sing、nauwing eq sairvang e zoze ma myo le; 2lvum gi yuqzhung zoze ma myo le. Isam nyui、hui、ne e zangsun ma myo le. Danggve: bocai、huzvai、wandu nyuq、agvang ne e myvuq、angqi ne、shipyik eq pehum bve ma myo le.

 Waq qipam zo zhang qipam ugvoq ma wo bu le dvi

 Waq qipam ma wumman eq waq gungdu gajo ma wumman gi myo shoq ashai lvum, banshoq gi zhifang、danbezhi、danguchun eq kongze bve bo le. Haumu, waq qipam gi byu gungdu ma qipam ugvoq ma lailui wo bu le. Laimu, waq qipam gi danguchun myvang le, zo myo zhang qipam ugvoq ma lvang wolai zhaq zang hun byi le.

 Qipam ugvoq no gam ge ra mi dvu gi ao ma daidvo 3qo gvut zhe ra le

 1, Zho ang dong yvup. Yvup ra qing ma yvup,myin ri ganze shoq anyi, zho ang dong gungdu byvan ra le.

 2, Zho ang dong zoman. Zo ra aqing ma gejvo zo, nuqnuq nve yvoyvo le zo, wezhving gotcau zo age gvut.

 3, Zhumzhum、 sansan za ze myo zo, gai e kun cu、 izhum(co) dvu gvat ge ra dut le.

 Waq unuq zo zhang unuq ma wo bu le dvi

 Duizhung unuq ma linzhi eq xauson zhi ga e ze myo le, xibve gi unuq xibau ze lo dut le, asu e byu gungdu ma xibau gi asak 3zan gvo ma ban wo gvo zhi be mu, tangma kamyvo lvuq ngvut gvolvang unuq xibau gi awo zhatlvuq loq, haumu, waq unuq zo ri unuq ma awo bu ga.

 Lailui, daibvun ra e gi, waq unuq gi cu myo、danguchun myvang e zoze ngvut le, mangzo wui zhe age zo myo ga.

 Zho ang dong unuq ma bu ra zhang gi ao ma dai dvo qo gvut zhe ra le

 Wum-o luq ra le Unuq wum-o mi- dung gi putau tang mai lo le, ngvut gvolvang zang lazvui ri azo age gvut.

 Danbezhi luq ra le Danbezhi giunuq ma zhe aqak dik e lahu ngvut le, unuq ma nyikang mo danbezhi luq ra le, diqa gi zhejai e danbezhi ze zo lvung gvat ri ge le, danggve woq sho、byvet sho、ngozo、woq-u、nauwing bve zo ra le.

 Cu dvan zo lvung Miyu ma unuq sui lvuq byi e zoze cu gejvo zolvung ra le. Danggve Wuiming ngozo(shenhaiyi)、 jengo bve zo ri ge le.

 Xibve mai wu zhang, haizhung zo zhang haizhung ma wo bu le ga e gi aban ngvut. Hai zo gvolvang gungdu ma gewang bo le zhvat, asu e azo zho zhang gi gungdu ma wolai sai hun lvuq byi le. (Puqsu Mulat)