Zuizo zuishuq wuixin wap ma yvumsing laigva chom mvoq shang

欢迎大家进入勤劳致富群学习本民族语言文字

时间:2020-06-12 11:23:56

  Zuizo zuishuq wuixin wap ma e auzo numnang wui:

  Nganvung amyvu tangjo e pyinli pyin- shuq liklai, age e yin byvamyvam, choq bila, ngunpai bat, yapyen shuq e mirop mu pyit byvam lui, yvumsing amyvu e tungking chung shirvong, yvumsing e mying laigva lago mvoq chungzham e lo, loqgidat paqzhvi ri waqdvoq mu, Jvetshop zuizo zuishuq, byvatsik qigvam wo bichang, wo bidvu ra mului, 2017zan lvomo 4qap mai Jvetshop zuizo zuishuq wuixin wap ma Zaiwa laigva、Shi dvung laigva mvoq, zuizo zuishuq paqzhvi daijvo gvun, yvumsing amyvu tungking laili paqzhvi zo mingjvo lvum gvun, yapyen mirop wang pekoq jvo, yapyen gam yapyen don e gewang bvaujvo lvum gvun le gvut, nganvung amyvu dvoq lo ra qo zhaq chom gvut lai lo be.

  Wap ma yvumsing laigva mvoq e sumzan myit be, zuizo zuishuq wuixin wap 5wap pong zhe be, wap byudu icen yuq myvit zhe be. Tangma aqo qo dut lo lui, wap ma laigva amvoq e aluq zandu laqam bo abe, akui gi 2020zan lvomo 6qap 6nyi mai laigva dum coq mvoq wang e lo abe. Laigva buk awo shi e bang, ngo ri hocoq gveq, zuizo zuishuq wap ma chomzing chomhui lvum shang; Wap ma laigva paqzhvi lago chom mvoq lvum shang, yvumsing laigva dingyang wo chung zham jo lo shoq shigut shizhaq shang! Nganvung e amyvu atum zhang nganvung e mying laigva ri atum, yvumsing e tungking laili ri atum ra ngvut le!

  Wap ma laigva paqzhvi gvam shigut su eq agvam shigut su, laigva bichang mvoq su eq abi changmvoq su lazan izan zhang zvomra jvan lvum lo bi ra, mvoq su gi lanyi lazvui ga ri lazan tung zhang zvomra wo bi mvoq se yu bi ra, abi chang mvoq su gi agvom, hai laigvai lacham ri abi wo mvoq yu dut bi ra.

  Agvam su gi myingmyo dang bau, hai gvut lo ri wuiyak qo za myang, gvut wui dang za dai, amu kisu gvut lui hapwaq yu ra, yakkak mu kimyo wui ri shirang tungpyi cheqtong e lo ra qo gi agvut……Dveng mai dai zhang, mu ri ajuq apang ra, mu ri juq pang zhang awui ake zhe dut lo le. Mu nving awui ngvu zhang awui, juqte ra zhang abo, myit yokyak ra zhang azhoq.

  Laigva paqzhvi amvoq ase ri su tangjo le, laigva paqzhvi tangjo e amyvu sumyvu ri chang qit ra wui le, laigva paqzhvi agvung e mingdan minggvan ma tangjo le ……Laigva paqzhvi eq yvumsing e byuze byuyap qo wo liklai byi le, haumu lui, yvumsing byuze byuyap zhe yo zhe ngon ra midvu, laigva paqzhvi paqrat shigut shizhaq shang! Yvumsing migva gi yvumsing lawo zuizing le, yvumsing laigva paqzhvi lago mvoq lui, yvumtu igvun lago zuiring shang!

  Nganvung yuqkang yuqmo gvunggat e Zaizo amyvu wo dut shoq chom shigut shang!

  Zuizo zuishuq wap sing Muq Lawang