De zung myang zhang gungdu 8zan dat mang lui le

久坐会让身体老八年

时间:2020-04-10 16:23:03

    Xi jiro nganvung ori yvum ma za lung bum mu, myo ma myo gi “Yvuppyang——Dvangkuq(shafa)——Zangpun”xi 3wo ma za zang nyi dvo lui, lanyi roqroq zang zung dvo bum le. De zung myang zhang gungdu dat myum lui, la jvam za bang toq ma zhe mang le.

    Muigo mau ma paqzhvi sira mo  zhvam toq lo wu ri, aluq 1500yuq zanwut 79zan e myiwe mangzo wui, lanyi nayi 40minit azang duinvun, nayi 10qing zhvan shoq zung bang, yvang e bexibau ma ranse ti ga e lajvam za e ade zung myang bang toq ma lazvui zhe dvot nyvum ra. Sai   myitpyi wu tang se yu e gi,  Adui nvun bang gungdu gi la jvam za bang toq ma 8zan gvo zhe mang ra ga. Duinvun zhang gi gungdu ze amang lui, de zung myang duinvun e shau zhang gi gungdu ze qokang yvang zhaq mang lui ra ga.

    Haumu, aqing dvot dvo mu yvang duinvun zhang gi mangnyvung lo qo wo gam yu lui, ibyvat gvang ri wo hing myang le. Akui kumdong shau toq ngvut gvolvang yvum kau、zumtang bve ka ma gungbyvan, angvut zhang byushau zhiwo lam zhang ma qoso、taiji qon bve bat gvun ri ge le ga. (Puqsu Mulat)