Mangzo wui napsun wamte nyve ri nonau lagom shuq ri ge le

老人早餐一杯奶

时间:2020-04-10 16:21:12

 Xi jiro, mingdan gom ma muzui zhakrung gon lazhang wunzup wapdoq、Zhunggo wumman wapdoq、Zhunggo nau amu wunzup wapdoq eq Zhunggo nauze sairvang wunzup wapdoq mai chom byvotoq dvo gvo ri, mangzo bve gungdu ma nyiwui nauze wolvuq nyi ri ge le, napsun wamte nyve kun nau lagom shuq ri zhe ge le. Xinung ma cu nyvum e nau eq cunyvum dvan sairvang e ze, diqa gi suicho ana bo e bang eq gazhung mangzo no bo e bang, cu yu byvam be nau angvut zhang cunyvum e nau qinshuq ri zhe ge le.

    Nau shuq ri wuizvum bve abyoq lui

    Zhunggo wumman wapdoq mai daitoq dvo ri, nganvung mingdan byu gvobang  gai lanyi 800haukeq zo lvung ri ge le, mangzo bve gi  gai myvang e nau lanyi  1000haukeq gvo ra le. Asu e, mangzo wui xima daidvo e lawui lvang azang shuq lvung e myo le.  Nau dvan ma gai myvang le za angvut, wuisinsu D、nau shatang、qin anson bve gai wo zhvup shuq yu ze bo, wo zhvup lvung yu e myo lui, gai lvuq aqak wang yvang ngvut le. Nau dvan luq shoq wo shuq lvung gvat zhang gi showui showang shoji bve luilui awo nyvom byuq.

    Nau shuq ri shoji showang mang lo qo eq lengbat qo wo gam le

    Nau eq nauze gi zopo ma danbezhi、gai、wuisinsu D eq wuisinsu B2 lvuq byi aqak lakat ngvut le. Nau kau ma danbe zhi gi zhejai e danbe zhi ngvut le, byu gungdu ma ra e qin anson gejvo bo le. Samlik toq dvo gvo ri, nau kau ma bo e rucin danbe ga su gi shoji showang ma zvum e gewang bo、shoji sho wang mangnyvung lo qo gam e gewang gvo le. Shoji showang man lo、shoji showang wum aluq dut zhang gi mangzo wui lengbat lui le.

    Wumman lvuq e naumun qin wui ri lakmat(byvauqen) ma wu ra le

    Gvobang mangzo wui zo e naumun gi gvobang mangzo wui e gungdu ri sholui sai e ngvut le, zhejai e danbe zhi bo e mai lailui, wuisin su、kong wuzhi、yisen yen、yisen jin bve wumman ze nyo le, mangzo wui gungdu ma zhe ra e ze bo le, xima shoji showang eq     ugvoq upam wangzan yuqyo ze bo le. Wumman aluq e mangzo wui yvumsing gungdu ri sho lui ge dvu zo le, angvut mu gi wumman sira dvunshit dvo qo chang lui, yvumsing eq tuk e naumun wumman  ze qin wui zo ri ge le.                              (Puqsu Mulat)