Nganvung mau gausan cusan zhong pong be

我州高三初三正式开学复课

时间:2020-03-30 09:14:45

  Lvomo 3qap 23nyi napjvo ri, nganvung mau ma gausan zhongzo eq cusan zhongzo bve zhong pong bigvo.

  Xinyi napjvo nayi 7qing ma, gausan zhongzo bve 1000yuq myit layuq yuq le zhongkau qo so wang bum lo bigvo, lusik gva mizving su zhong ma kummo dong ma myang ri, xima jezo bve ri le bogon nyi agvo, sira eq zhong ma chi sira bve kumdong ma yap dvo mu, zhongzo bve ri gung nye anye e lvom zhep wu, danggve su yishi le su adut gung nye haimu zhang haukun zhang raurau piran zui ge yu gvut agvo.

  Zhongzo bve zhong ma nyi dvo kun hai ara gungdu wangzan za wo migum ge ra dong, zhong ma sira、zhong ma loqmu zui bang noq mai hi muzui nyi bigvo, zhong ma muzui bang gi zhonggok、zhongzo bve yvupzhang、zangzo zhang xibve ma nobau sat chi qom bik pyun, sira bve gi zhongzo bve ri mvoqbyi ra mausau qom hen ge, zhongmvoq zeking zhep wu gvut, zhong dum pong ra muzo katkang lago teptep zuihen ge nyi bigvo.

  Sakung mau amyvu nambat 1 jiro zvang zhong ma Keyi zhongzo dai ri, kinyi le wu gvat zhang ka qo ri zhaq ge ra, zhong mai muzo katkang mo sanseng rot nyang za wo zui ge dvo bigvo ga.

  Zhang Cinrui zhongzo dai ri:Ngamoq gi zhong pong ra za myit lang nyi le, zhong ma laha chom shigut mvoq lvum zhang sheq zhe ge su ga ra, yvum ma mvoq ri gi zhong ma mvoq e myvo awo mvoq se ga.

  Kizan le gaukauaqing buinyi ri rau zhe be, sira eq zhongzo bve gi zhong wo dum pong mai yuqkang mo myitwum zhe zuq bum bigvo.

  Zhang Cinrui zhongzo dai ri, akui myit le ngvutzhang ali no raurau lai lo shang ngvu le, yuqkang mo zhong ma imyit mu za zhong myang doq nyi zhang gi laigva paqzhvi zhe wo mvoq, ka qo ri zhe ge le, ngo gi bejingaming bang myingmvoq zhongmo ma wo kauwang shoq ngvu myit nyi le, xiqo sheq zhe ngui ra ga.

  Keyi zhongzo dai ri, ngamoq sira zhongzo banshoq bang laha chom shigut zhang gi, wuiyak mu wo tangzing lui, kizan le gaukau ri ong za wo chom lai ra ngvut le ga.

  Zhong ma sira bve dai gvo ri, xida gausanzhongzo bve zhong raurau wo pong ra midvu, ze tuq byi qo lago migum dvo、kabang kayuq ka qo toqlam wu xibve lago kat myi gva yu、banshoq bang chomfang chomgam、byinwe atoq nvang gvut gonzui lo nyi be, ali no aban woi shi u ma, zhong pong ra muzo lago zui hen lo nyi be, sira zhongzo bve gungdu wangzan qo lago chang migum byi ra ga.

  Xicik le gausan zhongzo mai lo dai gvat zhang, xida le ali no toq lui yvangmoq ri zhaq zang langjvo be, asu e 3zan mvoq lo mai lo wu gvat zhang, wo mvoq se zhang ri zhaq myo be, akui tang ma mvoq lo ri, yvumsing myit dvo son dvo e dong za mvoq nyi, sira dai e dong za mvoq nyi zhang gi yvumsing myit dvo ma wo gvut zhe ra ngvut le ga.