Xinxin gonzhong zvut ana no se ra paqzhvi

新型冠状病毒感染肺炎知识点

时间:2020-02-12 09:37:12

 Hai ri gonzhong byinduq ana ga le?

 Gonzhong byinduq ana gi gvo dik ana hu mo ngvut le. Xigi cammyvi za no e mai no lai dik shoq azhung zhung bo le. Danggve Zhungdung soq she ana no eq lai dik e soq she ana no bve ngvut le.

 Hai ri asik toq lo e gonzhong byinduq ana ga le?

 Asik toq lo e gonzhong byinduq ana gi hikun wacang kau ma abo wu shi e asik toq lo e gonzhong byinduq ana ngvut le. Danggve xida Wuhan ma asik toq lo e gonzhong byinduq ana su e ri ga le. Asik toq lo e zvut ana no bo zhang ka su su dut le?Anum myo myang le gi soq she dong mun zheq lo、gung nye、qungzvau zvau、soq tung tut、soq she wui bve dut le. No myo lai zhang gi zvut no bo lo. Myo lai e soq sheq ana nobo lo、zhinlvum ten byvam、shi shoq lvang dat dut le.

 Asik toq lo e zvut ana no byu eq byu jiro adat daplvum ra lvu?

 Ha dik be, dat daplvum le. Zhung Nanshan sira mo lvamo 1qap 20nyi ri, asik toq lo e zvut ana nobyu eq byu jiro dat daplvum ra ga dvot toq be.

 Danggve gung nye qungzvau zvau bve dut zhang. Yvumsing isu ana no bo be angvut lvu?

 Kasu dut zhang chirung ma e ya ra dut le? Danggve gung nye、wum abo、sigvan abo e qungzvau zvau dut zhang、isu ana no bo be ngvu age dai shi. Asu danggve gung nye e gozhvok kau nye e 37.3℃ lai、qungzvau zvau、soq she wui bve dut e soqshe dong mun zheq lo dut, haumai Wuhan ma lo lam wu lo nyi wu, no buq lo ra hi 14nyi akau ma Wuhan mai lo e gung nye soq she dong no bo dut su eq zum wu, angvut mu lapung pung zo isu no bo lo zhang, dvot dvo e chirung ma e cho wu e ya gvut ra le.

 Chirung ma no e ya ri haizhung sidiq ra le?

 No e wu kun, no kasu mu bo lo e bve lago daijvo ra le, zhe yvang gi chi sira ri xi jiro Wuhan alo lam wu e alo nyi wu e, zvut ana no bo su angvut mu zvut ana no bo su su dut su eq laha nyi anyi wu e, dusat eq zang azang lvum wu bve daijvo ra le. Zhe yvang sidiq ra gi, no e wu kun nvut ngvop ngvop ra dut le. Hauzhang yvumsing eq subve ri wo migum le.

 Hai ri laha nyi wu su ga le?

 Isu no bo bang eq ao ma dai dvo ximyvo qo bo wu bang gi laha nyi wu su ngvut be:

 (1) No bo su eq laha nyi wu、paqzhvi chom mvoq wu、loqmu chom zui wu angvut zhang gadvu ma laha nyi wu su;

 (2) No ya、no gon、 no bo su ri e wu kun nvutngvop bve angvop gvut e chi sira bve、yvumbyu haumai gadvu no bo su nam ma nyiwu bang;

 (3) Isu no bo su eq lawap ma za ngvut e gadvu no bo bang eq no gon bang;

 (4)No bo su eq modo ladu za chom zung wu angvut zhang zhvang za laha chom nyi wu bang;

 (5)Kat cho wu ri dvot dvo e ma ang e bang.

 Hai mu lui laha chom nyiwu bang ri 14nyi cho wu nyi ra le?

 Akui no bo bang eq laha nyi wu bang ri cho wu qo gi aqak dik le. Xigi shiwa wangzan qo ri wunwaq e ngvut mu, minggvan mai gvut e mu ri ngvut le. Gadvu ana no bve ri wu dvu wu. Xida le asik toq lo e zvut ana no eq gam qo ri wu lui, no bo bang eq laha nyi wu bang ri 14nyi cho wu ga dvot dvo mu, laha nyi wu bang ri yvum ma nyi nvang dvo lui cho wu le.

 He jiro Wuhan lo wu lui, yvumsing mau dvau lo tang ma hai son ra le? Danggve gung nye hai dut lo zhang. Asik toq lo e zvut ana no ri cho wu e dong acho wu ra lvu?

 Yvumsing mau dvau lo tang ma. 2laban akau ma gungdu lago gam. Yvumsing gungdu kasu ngvut e lago sidiq ra le. Danggve no gonrung bang yvum ma cho wu nyi ra ri ga shit jvo gvat zhang, juq no amu, muzui age e. shing gan ma agon age toq wun, yvumsing gungdu kasu ngvut e lago wu, aqing dvot dvo lui chi sara bve ri wu nvang gvut ra le. Danggve gung nye e gozhvok kau nye e 37.3℃ lai、qungzvau zvau, soq she wui bve dut e soq she dong mun zheq lo dut zhang. Dvot dvo e chirung ma hanhan e cho wu nvang, e ya gvut ra le.

 Mingbyu wui asik toq lo e zvut ana no ri kasu gvut gam ge ra le?

 1、 Loq anum chi seng. Qungzvau zvau、zangzo ra hi namzum e tang、 gaungvui qi bve seng byvam tang ma, yui lai nyi e izhvam eq loqchi ra le, angvut mu zuzvin bo e loq chi su eq chi ra dut le.

 2、 Yvumkau ma lai rot rot dvo ra le. Soq arot lai arot e byu myo nyi zhang bve ma age e, nvutngvop ngvop ri gvut ra le.

 3、 Qungzvau zvau. Achi chi kun sogvan zhap laming e adang ra midvu nvut eq nvo ma mausau bve eq ngvop gvut ra le.

 4、 Chirung ma no e wu no e gon gvut ri, zho e nvutngvop lago yvang ngvop ra le.

 5、 Ge e zoshuq gvut man ra le. Anyoq shi e ze eq nyoq be ze hum ri, puntau eq sham gamkoq mu hum ra le. Zanggai kun sho bve woq-u bve ri lago nyoq nyoq yvang zhvoq ra le.

 6、 Nvut ngvop hai angvop dvo kun yoso dusat angvut mu yvum ma gaungvui bve ri age zang, nam ma alum ge e.

 (Puqsu Pauyam Lazhoi)