Zhungfa mingbyu muhum mingdan juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq dvara

中华人民共和国反恐怖主义法

时间:2019-11-15 08:50:39

 Nambat 24kat Mingdan zhvung sing rung ngunchi bang ri dvu puq mu gon zui wap、Mingdan zhvung sing rung ao ma e sengang e rungwap mai, dvarva ma chang lui ngun zum rung eq ngun zum rung angvut e diqa midat rungwap bang, juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq qo ma chung ra ngun qui zving gvo e chang zhep gon nyi ra dut le.

 Mingdan zhvung sing rung ngunchi bang ri dvu puq mu gon zui rung mai, juqluq lasun myit wun bang ngun qui zving gvo myang zhang, dvarva ma chang lui ge zhep wu le,ngun abyi yu dvui gvut ri ge zinglvung dvo byi le.

 Nambat 25kat Sut zhep rung、sutzum rung、gvangqui rung bang bve zhvum dvarva、upkang tungzam misat zhvum ma chang lui, sengang e rungwap bve ma zhep wu lo kun, juqluq lasun myit wun bang chung toq chung wang gvut e ngun myang zhep zhang,Mingding rung ma lawan shit jvo ra dut le.

 Nambat 26kat Mauyam gvang qui rung mai maujvo toqwang nyi wun bang chung e ngun eq mying abo e ngun gvat lakmat lvom zhep wu kun,juqluq lasun gvut bang qui zving e ngun lvom myang zhep toq zhang,Mingdan zhvung sing rung ngunchi mu gon wap eq gon kang wum bo e Mingding rungwap ma lawan shit jvo ra dut le.

 Nambat 27kat Zhowo zvang kang mo mingbyu asuya mai myuqkau mu eq mauwa mu zui qo shui gve dvu lo ri,juqluq lasun myit wun bang ri wo dvu puq ra su gvut shui gve dvu zui ra dut le.

 Zhowo zvang kang mo mingbyu asuya mai gvut ra dut e qo chang lui,sengang e muzui zhisai rung bang ri midung qokat、qogvang qozup、myuqkau showa byu zing zhang bve shui sai lo ri,juqwam qo tun wu dvo e datwup dem ze qom sai dvap le gvut, juqluq lasun gvut bang le bik le bvuq gvo ra e lvom dvang zhimu、kingkum ze bve qom sai gvat ra dut le.

 Nambat 28kat Mingding rung eq sengang e rungwap mai midu lai ruq rvong qo shit byvo,showa ngonding qo zhiten、showa yuqyo qo lvoq shuk、byu e sakgvang sutze lvoq sun byi、shingra gon ge qo lvoq rvokrvak gvut bang ri,dvarva ma chang lui lawan gon zik dvo mai,mira yui ri pyit hun ra dut le.

 Mingding rung mai midu lai ruq rvong byu myang zhang,lawan dvo no nvang lui, bo rvong byu qom she tot byvam le, kayuq kama e oyuq ngvut e mying myi gva mizving yu le gvut mai,yvangmoq e chung ze、mizving ze bve qom qu yu,dvarva ma aang e zuphui zhowo myvi byvam byi gvut ra dut le.

 O hai rungwap eq rung byu wa ngvut gvolvang midu lai ruq rvong qo shit byvo ze、mizving ze、qanglu ze xibve myang zhang,Mingding rung ma lawan shit jvo ra dut le.

 Nambat 29kat Byu ri mvoq gvoi yu、jvuq zing dvo、nven she yu gvut lui, juqluq lasun kat shui gvut, ka du ka kat shui ruq rvong lving, angvut zhang juqluq lasun gvut bang tang kat chang wun、bo ruq rvong lving gvut e midu alai lui, mira shut gvam azhe shi e byu ri gi,Mingding rung mai sengang e rungwap、wabyu nyiwo gonwap、myuqbyu nyiwo gonwap、yvang nyi lo e rungwap、doq nyi e zhong、yvangmoq yvum eq yvang ri shui nyi su ri dvok yvang daijvo zhe lui, tungtang banshoq bang mai chom mvoq jving yu ra dut le.

 Jvumtong、zungtong、Sheqi byushai mvoqjving wap bve mai ri mira wun byu eq ruq rvong byu ri lago gon、lago mvoqshit、ge qo shui so mvoq gvut ra dut le. Jvumtong、zungtong mai juqluq lasun gvut byu eq ruq rvong byu ri mvoq jving yu qo eq zung wu nyi qo luiwo zhe bo ra su ge gvut le,mira yui shut bang eq manglat yui shut bang ri laha ge bvong lvung le, ori o bau gvut ri ge gam lvung le.

 Nambat 30kat Juqluq lasun kat gvut lving e mira byu eq ruq rvong e mira byu ri tong lvung mira pyit hun lui,jvumtong、zungtong lvung ngvaq mai nvang toq gvat ra hi ma, mira byu yvang shut wu e mira muzo eq shingra lo wo lvoq shuk ra dut qo dvu wu,tong lung dvo u ge shit e qo ri wu wu,nvang toq gvat tang lo nyi zhowo ma kasu lo nyi dut ra bve ri wu gvut, anvang toq gvat shi mai qom zhep lai byi wu ra dut le. zhep lai wu qo ma ozvang sengang e moqpung eq hi le mira yui zhep pyit mu ban rung bang kasu ga dai ri jo wu ra dut le. Zhep lai lo wu ri, tong mai nvang toq gvat ra su yvang shingra lo wo lvoq shuk ra dut zhang gi,jvumtong、zungtong ma mira byu zhvup de byi e joro zvang mingbyu mira pyit rung bang ri, tong mai nvang toq gvat e byu lvom nyvi zhowo pyai byi laigva gva hun gvat mai, ladang zvang mingbyu mira zhep rung ma ri laqap gva byi ra dut le.

 Tong lvung zhowo ma e joro zvang mingbyu mira pyit rung bang gi, tong lung ngaq su tong mai toq lo tang shingra lo lvoq shuk ra dut zhang,tong lung ngaq su ri anvang toq gvat shi mai, lo nyi zhowo mai lvom mvoq shit gvo e dang lo jo nyi ra aming hi qo byi ra dut le. Aming hau ngvut zhang gi ladang zvang mingbyu mira pyit rung ma ri laqap gva byi dvo ra dut le. Tong lung ngaq su gi tong mai toq lo tang nyiwo lvom pyai byi、lvom mvoqshit gvut ra doqdan aming qo byi gvo e anyen zhang,toq zvang mingbyu mira pyit rung ma sai zhep pyit nvang ra akang ge dung le.

 Tong mai toq lo bang ri lvom pyai nyvi mu gi ming zvang mingbyu asuya mai shui zui le. Tong mai toq lo bang ri lvom shui nyi e rungwap bang gi, zanlang wui tong mai toq lo bang ri nyiwo lvom sai byi qo eq lvom mvoq shit qo zhep dvu wu lui,myit milai dveng yvang bo lui wo liklai ge be su ri gi,mvoqshit zhowo ma a qum nyvi dvo gvut ra dang dai toq lui,nyiwo lvom pyai byi nvang e joro zvang mingbyu mira pyit rung ma doqdan nvang wu ra dut le. Tong mai toq tang wo nyi ge be su gi, pyai nyvi zhowo ma anyi、mvoqshit zhang ma abe mvoq gvut ra akang ge dung le.

 Mingbyu mira zhep rung bang gi tong mai toq lo bang ri nyiwo lvom sai byi、lvom mvoq shit gvut ra doqdan qo eq gvut lo qo zhep dvunshit byi ra dut le.(Tangda wu coq aq)  Puqsu Pauqi Mudvom