Dengere ali no gam paqzhvi

登革热防控知识

时间:2019-11-08 09:02:34

 1, Hai ri gi dengere ali no ga le? Dengere ali no gi Dengere ali no duq (DENV)mai dat no toq lo e likdik dvan daplvum no ri ga le. Ali no xidvan gi no dap lo tang 5-8nyi ma dat buq le. No dap lo qo mai dai zhang, zoshang wui zhe dap lui le, lailui gi ishi chui no、sui myvang no、sing koktan no bo bang bve, mangzo、gungdu myum bang angvut zhang wumman ara bang eq myiwe wui zonu gungwun bang bve dap lui le, xisu bang gi lazvui lazo za no lo ashi mai, chirung ma hanhan yvang e ya ra dut le.

 Yishi myang e jvangbau mai dap lo e no gi:

 (1)Jvang mo. Jvang mo eq ngat zhang yixin nauyen (Gung nye、 ulvum ke no、nviklvum lvu、pat) bve dut le.

 (2)Jvang gva. Jvang gva mai Dengere ali no bve dat dvap le.

 (3)Jvang nvutchun. Jvang nvutchun xidvan eq ngat zhang wang ali no (aqing jvo lui joq、nye、buibu toq) dat dut le.

 2, Dengere ali no sam.

 Likdik ma kingking nye. La-inyi ma gungdu nyesoq 39℃~40℃ myvang lui, la laban gvo nye e adat yom.

 Gungdu no. Ulvum no、myoqqong no、shoji showang qiloq myoq eq showui ke no, gungdu labyvin abo.

 Nene dut. Myoqdong、dvangkoi、wanggang gizhvok eq qiloq shogvuq ma nene dut, ishuq myo bang su myoqzhi zamzam ne、bvosop ma bu lo dut le.

 Dengere ali no wang e 3-15nyi, myopyang gi 5-8nyi ma, no su eq nobau dap dvo be su gi ali no dap lo ra e zhvungwang ngvut be. Ali no su no buq ra hi 1nyi mai no buq tang 5nyi hau u gi dap lui u yvang ngvut le.

 Lawam gi Denggere nobau ban dap lung dvo tang ma, nobau suikau ma ban lung dvo be, asu e no abuq, hau ri gi haq gop lung dvo dvan daplvum ga le, asu e jvang gva eq zang ngat zhang lazhung za ali no wo ngat dvap lvum le.

 3, Wabyu tumbyu kadong gam ra?

 Dengere nogam chi mai wo gam le dvi? Kadong gam ra?

 Akui, Dengere ali no gam chi azhoq shi.

 Akui, jaidik e xidvan nogam noya chi azhoq shi, noya yung mai za laya ge le. No ya gan gi noq mai myang 、noq mai ya、jvangbau eq noq mai we jvan lvum ra le. No lai su zhe noq mai no zhepdvu wu lui hanhan ya zhang gi gvangbyit myoq byuq byvam ra qo gam ge e aqak ngvut le.

 Akui, Dengere ali no gam ge ra aqak midung gi:

 (1)Wuitum pikshoq byvam.

 Wuihong izhvam shangshang pikshoq byvam, myi o wuiqo shoqrot, akung akop jo lvoq rva byvam, sikdong wadong cau byvam ra le.

 Yvum ma yammo yamzo、jvaubong、wui gvat zhang bve ma zang dving dvo e izhvam bve zhvutzhvut shoqseng byvam ra dut le.

 Yvumkau dong ma chung e izhvam yam angvut zhang izhvam gvui ma myvi lago chung ra le, jvangbau age byi wang.

 Gvisut kabum dvo, gvisut jvautung ma gvat lui lazhang byvam ra le.

 Yvumkau dong ma chung e izhvam gvat zhang 3-5nyi ma tai byvam mu chi byvam ra le, achuq ma izhvam lazvui lvang kamyvit dvo.

 (2)Jvangbau sat byvam.

 Yvumwui yvumyam ma chipyun ze eq pyun lui jvangbau sat byvam.

 Yvumkau ma jvangbau sat chi san.

 Wunxang、dat mai nyve e jvangbau sat chi zhap、dat mai jvangbau zhvup bat ze、bong ma jvangbau sat chiwing bve ge chung le.

 (Chi mai jvangbau sat e kun, nvut ngvop zvung, gungdu bve lago yup ge ra le, gungdu ma wang ra qo gam ge ra le. )

 (3) Jvangbau eq ngat ra qo gam ge.

 Jvangbau gam shachong gvat; Jvangsut lvang; Isam alvum qang e buloq hing wut; Jvang gam chi but; Jvangbau lung e wuidving tum eq we jvan lvum mu nyi ra le.

 Dengere ali no su dut eq zhang, hanhan yvang chirung ma e wu ra dut le. (Puq su Mulat)