Zhungfa mingbyu muhum mingdan juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq dvara

中华人民共和国反恐怖主义法

时间:2019-11-01 08:50:06

 Nambat 9kat O haisu rungwap haisu byu wa ngvut gvolvang, sengang e rungwap bang juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu zui qo ma bo girum、bo dve zui gvut ra wunwo wo le, kama juqluq lasun gvut nvo dut gvo qo eq juqluq lasun gvut nvo dut byu ri myang zhang,Mingding rung ma angvut zhang sengang e rungwap ma lawan shitjvo ra dut le.

 Nambat 10kat Juqluq lasun gvut mu sangjvo angvut zhang juqluq lasun gvut mu lvom dvang qo eq zik zhvom byvam qo ma wum-o gvat toq byi e rungwap eq rung byu,haumai juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq muzui qo ma goidvu gewang bo gvut toq e rungwap eq rung byu ri,mingdan sengang e midat zhvum ma chang lui arong byi le、qeon zhvunghuq ri byi le.

 Nambat 11kat Zhungfa mingbyu muhum mingdan mai lai lui, Zhunghua mingbyu muhum mingdan、mingdan byu ri le jvuq le rvoi, angvut zhang rungwap ma juqluq lasun zheq le ho, angvut zhang Zhunghua mingbyu muhum mingdan mai bo bvong、bo lom midat e minggvan misat zhvum ri le nviknoq le zheqpyeq bang ri,Zhunghua mingbyu muhum mingdan manglat mira mu gonkang wumjing chung lui, manglat mira yui pyit hun le.

 Nambat 2tung Juqluq lasun pung eq juqluq lasun byu

 Nambat 12kat Mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung mai dva rva xilvum nambat 3kat ma chang lui,juqluq lasun gvut pung eq pung byu ri mira zvuq dveng zhang,mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung muban wap mai ming ma byvo shit le.

 Nambat 13kat Mingdan zhvung sing rung mingding mu gonwap、mingdan juqwam mu zung gon rung、go mingdan byin coq rung eq ming zvang juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung mai, juqluq lasun gvut pung eq pung byu ri zvuq dveng ra dut zhang,Mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung ma akang dung ra dut le.

 Nambat 14kat Ngunzing rungwap eq diqa misat rungwap gi, Mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung muban wap mai, ming ma shit byvo e juqluq lasun gvut pung eq pung byu e ngun ze angvut zhang godvu sut ze, lawan qum zing dvo byi mai,misat zhvum ma chang lui Mingdan zhvung sing rung mingding mu gon wap、mingdan juqwam mu zung gon rung eq ngunchi mu gonrung ma lawan shit jvo ra dut le.

 Nambat 15kat Juqluq lasun gvut pung eq pung byu wui yvumsing ri pyit zvuq byi e mira ri anyen zhang,mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung muban wap ma, dum sai zhep wu ra akang ge dung le. Mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung bang gi, dum sai zhep wu ra akang dung laigva myang yu eq lawan zhep wu lui, hida pyit e zho zhang zho be son byi, azho zhang gi hida pyit e mira dai qut byvam byi gvut ra dut le. Kasu ga gvolvang zhe tang dam pyit zvuq e mira gi dum sai pyit dveng e ngvut be.

 Mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung mai pyit doqdan e mira wo dai qut byvam byi zhang gi,mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung muban wap mai ming ma shit byvo lui, qum zing dvo byi e ngun ze、sut ze bve ri lawan dum qom dvau byi ra dut le.

 Nambat 16kat Manglat qangsang dva- rva ma misat dvo le gi, gon kang wum wo e joro zvang atoq mingbyu mira pyit rung mai manglat yui zhep pyit qo gi,dvarva ma chang lui juqluq lasun gvut pung eq pung byu ngvut angvut e mira yui ge pyit zvuq le. Mira yui pyit zvuq be tang ma, Mingdan juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung muban wap mai ming ma byvo shit ra ngvut zhang,dvarva xitung ma e sengang e misat zhvum chung ra dut le.

 Nambat 3tung Juqwam lvom dvang byvam

 Nambat 17kat Zvang kang mo mingbyu asuya eq sengang e rungwap mai, juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq qo shui mvoq shit kojvo le gvut,mingbyu wui ri juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq qo shui myit bun nyi ra dut le.

 Mvoqshit rung、mu zui byu gonrung eq zhong、sengang e zhimu mvoqbvan rung bve ma e bang ri, juqluq lasun mu lvom dvang qo eq mirop tem qi qo ma e paqzhvi ri mvoqshit mvoqbvan mu ma gvat lvom yu ra dut le.

 Lusik、Tebyvo、Datwup、Laili、Zhaunoq、Hulen wang bve mai ri,ori o loqmu zhimu eq coq lui, shingra gom ma juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq paqzhvi qom shit kojvo ra dut le.

 Wabyu nyiwo gonwap、myuqbyu nyiwo gonwap mai ri, mingbyu asuya eq sengang e rungwap bang juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq paqzhvi mvoqshit kojvo qo ma, wum-o bo tuq byi ra dut le.

 Nambat 18kat Zhvinvan mu zui su、Hulen wang girum mu zui su, Mingding rungwap、Mingdan zung hung rungwap bang, dvarva ma chang lui juqluq lasun mirop mu lvom dvang、 zhep wu qo, zhimu coq dong tong byi、haqzau ngvapcham pyi byi gvut qo bve ma, zhimu tuq byi, dve zui girum gvut ra dut le.

 Nambat 19kat Zhvinvan mu zui su、Hulen wang girum mu zui su zhvum dvara、upkang tungzam misat dvo qo ma chang lui,Wangloq mai shutshai mu atoq nvang、qanglu lazhvum zhep dvunshit tungzam eq juqwam lvom dvang zhimu yung yu chung gvut ra dut le. Juqluq lasun myit wun qo、midu lai ruq rvong qo abyi shit byvo gvut lvom dvang dvo, shit byvo gvo e myang zhang,likdik no byvam nvang mai, sengang e mizving ze kong ge dvo,sengang e qanglu pyat toq byvam gvut lui,Mingding rung angvut zhang sengang e rungwap ma shit jvo ra dut le.

 Wangxin rung、Zhvinvan rung、Mingding rung、Mingdan zung hung rung bang gi, juqluq lasun myit wun qo、 midu lai ruq rvong qo ma e lazhvum qanglu ri,wunmu gam zui lvum qo mai,sengang e rungwap bang ri a byi byvo toq gvut no byvam nvang、sengang e qanglu pyat byvam nvang, angvut zhang c seng-ang e wangzhan myvi byvam byi、girum mu no byvam byi gvut e aming lawan qo byi ra dut le. Sengang e rungwap bang gi aming zhe jo lo eq, sengang e mizving ze kong dvo lui,bo dve zhep wu ra dut le. Hulen wang ma maujvo dvudvap ma e juqluq lasun myit wun qo、midu lai ruq rvong qo ma e qanglu gvat toq gvo zhang,Zhvinvan gonrung mai zhimu chung lui lvom pyit byvam byi ra dut le.