Mingga bang Hoqlan dvubyen zhaq wo go ge dvo agvo

荷兰豆在勐戛安了“家”

时间:2019-10-18 09:34:43

  Lvomo 9qap lvoshi pyang ma, Mangshi Mingga zhin Sanjoq-ai wapung eq Mangnyuq ba wapung ma Hoqlan dvubyen ho bum zang dvo gvo wo pyoq wang lo nyi bigvo, aluq 2myi myvang e jvuishuq ma dvubyen byingbying zui byvau lvang bum ra. Dvubyen pyoq byu 90yuq gi, nyikang nyimo dvubyen yo 220mu ma dvubyen xi pyoq jin nyi bigvo. Yvangmoq wo pyoq e Hoqlan dvubyen 7000gungjin gi Kunmyin shut lang wang lo e mai, lago sai qin ge lui ga mingdan Hango、Ribun、Sinja po mu e 36mingdan eq Shanghai、Gongzhu、Bejin myuqmo bve ma ung wang zhe bigvo ga.

  Xisu e zhimu ge gi kizan Mingga zhin ma hi wo zui ong dvo agvo. Sanjoq-ai wappung ma asak 70zan zhe e mangzo Hong Cuilan zhaq myit gibu nyi ra. Hong Cuilan gi angyen amu zui gvo nau lui, piga byu Wang Cinqi ri maumyi tuk atuk e lo bo gve wu nvang be ga. Asu e, Wang Cinqi maumyi zhep wu e mai se lo e gi, Mingga zhin ma mausoq myiman ma gi Hoqlan dvubyen ho ri sheq zhe tuk ra ga daijvo be ga. Haumu hau yvang zhang shidaq Hoqlan dvubyen ho ra chom dai ding lvum dvo bigvo. Asu e, wabyu gi higu ri hoqlan dvubyen ho e amyang wu、aho wu shi gvo mizho, Hoqlan dvubyen xi dvan ho ri ge ra lvu age ra lvu ga myitmyo uqi nyi bigvo. Hong Cuilan gi wabyu zuiloq jvetshop qo se, maumyi kajvo kasu ngvut e se lui, wabyu ri wum shui daicong le gvut shui nvikqik e lo be. Hong Cuilan dai le gi, Hoqlan dvubyen wo ho bang shaudik lagungjin 5koi mai wui dvau yu le. Hoqlan dvubyen agvam ho bang gi maumyi lamu 500koi gvut qom boi toq lo byi gveq ga lui dai be.

  “Byu myung gvolvang myit wum gi amyung,sutmu ri myoqpong lui imyit gvogvo yvang ho zhvam wu be.”Xigi Sanjoq-ai wa ma jendang lika wuiyak yvum Zhang Taisin Hoqlan dvubyen 5mu ho zhvam be.Son wu ri yvang ho Hoqlan dvubyen 4000gungjin wo pyoq ra dut ra, jendang liqka wuiyak yvum bang ri gi Hoqlan dvubyen lagungjin 5.5koi mai wui wang yu le, akun zhang ngun 22000koi wo ung zhang gi, ngun bun lamu ma 1400koi yu byvam zhang, myattu gi 13600koi zhe ra dut ra ga.

  Hikun“Meya、lungbum ho ri myodik lamu ma 500koi za wo le, akui Hoqlan dvubyen ho mu, asik za ho wang lo ashi mai ngo ngun 1000koi myang ho be.”ga. Sanjoq ai ma wabyu Yau Jipyin Hoqlan dvubyen lamu ho zhvam wu be. Dvubyen wo ung ngun 2700koi myit, Hoqlan dvubyen lvomo 11qap lvogung zhe myang pyoq ra, haumu Yau Ji pyin sangnvik sai ho lvuq shi ra ngvut le ga hen dvo be ga.

  Wang Cinqi dum daijvo lo ri,“Hoqlan dvubyen le bo pyoq e gvunzhang byu lung ri lanyi layuq ri buinyi pau 70koi byi lui, wabyu yvumkun yvang ma ngun ho zhang zhoq mu, luiyang luice gvut ngun myang ho ra.”. Ngamoq Hoqlan dvubyen ho ra bang ri gi amyui pau、pun pau、chi wui ra ngun xi toq dvo byi le, apau atoq e za zhimu dvunshit byi le gvut mu, Hoqlan dvubyen wo pyoq ung zhang sheq ngunbun son qo yu ra ngvut le. Maumyi boi toq lo e wabyu yvumsing maumyi yo yvang ma ngun ge ho ra dut be, Hoqlan dvubyen lvomo 4qap zui le, lvomo 3qap tung ma amu zui byu layuq ngun 8000koi myit wo ho lui, wabyu ri muzui wum ashun e za mu wo shui zuizo e lo be ngvut ra ga.

  Hong Cuilan dum dai le gi, bummau maumyi gi shau le, maumyi shau gvolvang ajvu gewang lvoqtoq mu, bumwa mingbyu gi bum ri lum lui zo ra le.”ga. ge e sut mu myang zhang gi zhvangyam ma buinum auzo ri hi myit zhe ra le, Dang eq mingdan e tungzam ge, wabyu ri lago jvetjvet shui gvut lui, shui nyingon yapkap e lo ra dut le ga.

  Haumu,Hoqlan dvubyen ho lui Mingga wabyu e gewang myang lui, wuiyak mingbyu myung muqjvup qut byvam ra lvang myit wum zhe ra zuq bum bigvo.

  (Puqgva su Mulat)