Zui ri kadong migum ge ra

如何护牙

时间:2019-10-11 08:43:37

  Zuibau bau、zui no、zui nun、zui zhi zo、zuibvun wam......bve mu zhang, nganvung chi sira ri za e dat wu nvang、e dat ya nvang le, chi sira gi chi paqzhvi mai lvom sai byi、lvom ya byi le. Asu e, miyu ma nvutkau sanseng qo ri zhaq ra le.

  Zuibau no eq zuiwang no gi yishi myang e nvutkau nomo 2hu ngvut le. Zui bvun ma qengqeng kokkok gvut shupdap bum e ri nvutkau nopyo wang e aqak nowang ngvut le. Haumu, zuibvun ma qengqeng ko kkok e hau wo yu byvam zhang sheq, zui no eq zuibau bau qo wo gam le. Yashaq nvutzhui ze、nvutkau zuizhvap langtoq qing chung、nvutzhui gi zuibvun ma zuizhvap langtoq qengkok dap bum e sanseng byvam ra e nyan paqzhvi 3hu ngvut le.

  Nvut lago zhui Lanyi napsun eq myin ri 2dam nvutzhui, nvutzhui aqing shaudik ri 2minit zhui ra le. Nvut zhui ri yashaq gvum zo eq hi zuinyuq dvum ma loqbvai loqyo sut chi e mai, zuiwang jo ma gi jojo doqdoq gvut sut chi aq, yashaq gi gunggung gonggong bumbum za e qinchung ri ge le. Yagau gi myiwa fo gazhung nyo e qin chung ri ge le, fo huahoqwu chi bo gu e yagau chung zhang, zui bau no bve wo gam byvam le, asak 3zan ao ma zoshang wui yaugau chung ri chincham zo i chung zhang ge be, asak 3-6zan e zoshang wui gi yagau nuqcham zo i chung zhang yo be.

  Yashaq qin e kun, zhui e tang zvai zhang, nvutkau ma advau ahu sut chi ri yo le, amau gejvo hing、nyvom tan gejvo dut ra le.

  Nvut qing chung zuizhvap kau ma qengqeng kokkok e nobau zuibvun ma zhaq zang lvoq dvan le, zuibvun ma nene u u dut lui sui lvang dat toq le. Asu e, yashaq eq nvut zhui ri xijo ma e zuiqi ko lago sansan awo chi zhvoi lui, zui zhvap haujo ma nvutkau qing kat eq yishi langqek toq byvam gvi- lvang ge le.

  Zangzo tang ma nvut zhui Nvut zhui wing chung gvilvang zhaq wo sanseng le, nvut zhui e zhe jai e aqing gi zangzo tang ma. Xi u nvut zhui ri, zoze zozhvap bum e bve qom wo chi qo byvam lui, zui hi、zui zhi dap qo bve wo gam le.

  Daibvun nau e gi, nvut zhui ri yashaq eq shaq chi e dong awo son, lanyi nvut zhui wing 3da age chung lai, nvut zhui wing shi lvai shoq chung myo zhang nvut kau ma suicheq mu dam lvoq dvap dat mu le. (Mulat)