Zan tai shiman kunzvum

祝词(连载)

时间:2019-10-11 08:40:23

    (Chumlut Dvon)

    Nyuqnyun yung ra shiman yoq

    Myitchin yung ra gvungdvon yoq

    Nyuqnyun myitchin yung ra shiman gvungdvon yoq

   

    Yuqzo yug-o nyi ji lo gveq o

    Byizo byi cam nyi zan lo gveq o

    Yuqzo byizo nyi gvo nyi zan lo gveq o

   

    A mvoq dvungpyo be lo gveq o

    A sui shamso lvo lo gveq o

    Mvoqshit a ra e se lo dat lo gveq o

   

    Minggvum long se lo gveq o

    Laigva long se lo gveq o

    Minggvum laigva long se 1o gveq o

   

    Dan-gvum ding se 1o gveq o

    Shose ding se 1o gveq o

    Dan-gvum shose ding se 1o gveq o

   

    Sum se se lo gveq o

    Sum dat dat lo gveq o

    Sum se sum datdat lo gveq o

   

    Byizo ban-yung bo gveq o

    Byochu banlvo bo gveq o

    Byizo byochu banbo bo gveq o

   

    Yuqzo hangwa byang yung 1o gveq o

    Lalvo lane byang yung 1o gveq o

    Yuqzo hangwa lane byang yung lo gveq o

   

    Byizo byilo qo so yung gveq o

    Mulvo myilo qo so yung gveq o

    Byizo myilo qo so yung gveq o

   

    Yuqzo myiyu qo so yung gveq o

    Lalvo yobyin go so yung gveq o

    Yugzo myiyu yobyin qo so yung gveq o

   

    Byizo byinyi ratrang gveq o

    Yuqzo yuqnyi ratrang gveq o

    Byinyi yuqnyi ratrang gveq o

   

    Myvangmo su yuq yung lo gveq o

    Nemo su zan yung lo gveq o

    Myvangmo nemo su yuq yung zan yung lo gveq o

   

    Ngvomyuq su sunluq lo gveg o

    Pungchui su wangban lo gveq o

    Zogvo sunluq wangban lo gveq o

   

    Molik wu lui zoze ung gveq o

    Myuilik wu lui nvamzan ung gveq o

    Molik myuilik wu lui zoze nvamzan ung gveq o

   

    Mo tai zoze ung gveq o

    Watai myikyuq ung gveq o

    Mo tai watai zoze myikyuq ung gveq o

   

    Myvimyum ang dun nyi gveq o

    Pomyum shodun nyi gveq o

    Myvipo zo myum shodun ang dun nyi gveq o

   

    Cangmang lvum wui nyi gveq o

    Byveso lvum wui nyi gveq o

    Cangmang byveso Ivum wui nyi gveq o

   

    Cangmang wum luq nyi gveq o

    Cung zan oluq nyi gveq o

    Cangmang cung zan wum luq oluq nyi gveq o

   

    Cangmang zomvoq te ging nyi gveq o

    Buimang myausui luq ging nyi gveq o

    Cangmang zomvoq sham sui luq ging nyi gveq o

   

    Manglo wangzan nyi gveq o

    Mangdveng nguingon nyi gveq o

    Manglo mangdveng nguingon wangzan           nyi gveq o

   

    Buimang zvo yung nyi gveq o

    Lvomang can yung nyi gveq o

    Buimang Ivomang zvo yung nyi gveq o

   

    Zhe ngui ungbui zanwut wang

    Zhe ngon unglvo zanwut wang

    Zhe ngui zhe ngon ungbui zanwut wang

   

    Cungtoq cungso wo ra o

    Zanwang zanso wo ra o

    Cungso banso wo ra o

   

    Cungtoq cungwum bo ra o

    Zanwang zan-o bo ra o

    Cungtoq zanwang wum-o bo ra o

   

    Pogvut wumlai luq ra o

    Myvigvut ola iluq ra o

    Myvigvut pogvut wum-o lai luq nyi ra o

   

    Cungtoq mu mu rat ra o

    Zankap zhimu rat ra o

    Cungtoq zankap mu zui zhisai rat ra o

   

    Pogvut bumlug ra zan no

    Myvizui zhangbying ra zan no

    Myvizui posai bumluq zhangbying ra zan no

   

    Yvumhing jvomyvu ung ra o

    Dvanghing zomyvu ung ra o

    Zomyvu jvomyvu ung ra zanwut nvo

   

    Jvozhvit i huq ung ra o

    Nyizhvit cozvo ung ra o

    Jvozhvit nyizhvit ung ra o

   

    Jvozo lvumling zanwut nvo

    Nyizo lvumling zanwut nvo

    Jvozha nyi zha zanwut nvo

   

    Jvodoq zhvi bying zanwut nvo

    Nyilvung kup bying zanwut nvo

    Jvobying nyi bying zanwut nvo