Jvoshu yam ri nang e nvo pun no dum buq be lvu

秋天 你的鼻炎又犯了吗

时间:2019-09-27 09:17:23

 Pun dvan nvo nopyo bo bang mai dai zhang, guqzo muilvum myving zhvoi yoq ri zhe nyi yuq ayo dat dut le, nyuqnyun yam mai lai lui, jvoshu yam ma ri pun dvan nvo nopyo zhe buq lui e latung ngvut le.

 No buq lui e yamyoq ma sidiq ra le

 Pun dvan nvo nopyo gi pun ze eq zangdvep zanghui lvum zhang nvo ma hi dat dut le, midung gi acho cho、nvapwing ye、nvozhit angvut zhang nvo yo dat mu le, layuq yuq gi myoqzhi yo、ngaubyi toq、myoqzhi ne bve dat dut le. Laqma nang atoq ma daidvo e dong dut zhang gi pun dvan nvo nopyo ge ngvu be.

 Pun dvan nvo nopyo gi yamyoq dvan eq yishi dvan 2hu bo le. Nyuqnyun yam angvut zhang jvoqshu yam ma no buq e hau gi yamyoq dvan pun e dvan nvo nopyo ngvut be, hau ri banmun pun no ri ga le. Midung gi nyuqnyun yam ma sikbyap eq jvoshu yam ma mvan、 banmun bve eq seng le. Diqa gi nga- nvung mingdan Befang mau bve ma, jvoshu yam ri pun dvan nvo nopyo gi haushu、licau、tuncau ga e banmun mai dat toq e myo le. No byu myo pyang gi banbo bo yam lai zhang num lo byuq angvut zhang roq ge byuq, asu e zanwui wui hau aqing zhe zhang no dat buq lui gizhvi giruq zhaq nyiwui le.

 Luiyang luice gvut lui “loqcau paqzhvi”mai age ya

 No e aqing amyang shi e no byu myit ngam le gi, nvo arot, nvap toq zhang, lawam gi hai no mo ri angvut, zhan lai gvat angvut zhang loqcau paqzhvi dong byam ya, subve dai e dong lvu ya zhang ge be, adut zhang gaming mai “diqa chi”byam yu nvang zhang ge nvo ngam. Gege xidong ngvut le dvi?

 “No zo”aya zhang, igvun zoshuq eq muzui zhisai qo za dat langjvo le angvut, nopyo no、nvozhit no、zvautun no bve zhe lai e no lvang dat toq le; Yishi nvo jo ma gidvuq giruq dut zhang, myitmyo singnan nopyo lvang dat dut le. Azho aang e no ya nyan eq chize gi, qanglu byvatsik ma achung zham e gi, logidat paqzhvi bvunwang aluq angvut zhang adoqdan chung mu ngvut le. Haumu, pun dvan nvo nopyo bo be mai gi, chirung yvang ma zho ang dong e ya ra dut le.

 Nvo nopyo lvoq num nau zhang ao ma dai dvo e mizving aq

 Igvun zoshuq kau ma, pun dvan nvo nopyo kadong ya ra le? Jvoshu yam ri nvo dat mun lui e banmun、 mvan bve ri huirang byvam aq. Banmun myo zhang ma a e, welam toq zhang nvut ngvop、nvo ngvop zvung aq; Nyesoq myvang、buizvo zhang ma, banmun myo toq angvut zhang byupung ma shau e aq. Banbo banmun myo aqing ma, yvumkau ma kihot shau pong aq.

 Lai lui, nyesoq liklai lo qo ma sidiq, nyva abvok, gungdu myo lvoqbyvan, wuisinsu C eq yisenjun zoze bve myo zo aq; Nyva bvok bang nam eq laisoq azhvoi zhang ma shau nyi aq. Jvoshu yam ri, nyiwui izhum wing eq nvo qung ma chi zhang ri wo lvoq num le.

 (Puq gvasu Mulat)