Zan tai shiman kunzvum

春节祝词(连载)

时间:2019-09-20 09:11:45

 Wa wang zo-qe yoq

    Bunwang woq qe yoq

    Wa wang bunwang zo-qe woq qe yoq

   

    Wa wam byiye yoq

    Kung yam byoye yoq

    Byiye byoye yoq

   

    Luyung wut ye yoq

    Lungzun wut ye yoq

    Luyung lungzun wut ye yoq

   

    Byiyung long ye yoq

    Bandvap long ye yoq

    Byiyung bandvap long ye yoq

   

    Byinui ang ku yoq

    Yuqnui shoho yoq

    Byinui yuqnui shoho ang ku yoq

   

    Lanoq poq ku yoq

    Lashin tang ho yoq

    Poq ku tang ho yoq

   

    Ngolang qam zan yoq

    Dumlang woq yu yoq

    Ngolang woq yu yoq

   

    Toqyin pyo be ye gvun yoq

    Wangyin myohi ye gvun yoq

    Hise toq jvam ye gvun yoq

   

    Nyuqnyun pyohum yoq

    Myit chin wang hum yoq

    Pyohum wang hum yoq

   

    Zozhi zoshang ye gvun yoq

    Mangzo mang-au ye gvun yoq

    Mangzo zoshang ye gvun yoq

   

    Cangzup uhum yoq

    Luizup quihum yoq

    Cangzup Iuizup yoq

   

    Cangzhvit zhviyui yoq

    Luizhvit quisui yoq

    Cangzhvit luizhvit yoq

   

    Boqzhvit sing dui yoq

    Shi zhvit zhvi yui yoq

    Boqzhvit sing dui zhviyui yoq

   

    Lazai yang ing yoq

    Dvungbyo yang ing yoq

    Lazai dvungbyo yang ing yoq

   

    Myvizo yuyang te mu yoq

    Pozo yauyang te mu yoq

    Myvizo pozo kun-yang te mu yoq

   

    Zhvit nau dang sang yoq

    O-nau kopik yoq

    Zhvit nau dang sang kopik yoq

   

    Zhvit so nyuqnyun te mu yoq

    Hang so yukun te mu yoq

    Nyuqnyun yukun te mu yoq

   

    Cangzhvit bodvan yoq

    Luizhvit quidvan yoq

    Cangzhvit luizhvit dvap gvun yoq

   

    Boqzhvit nvikdving yoq

    Shizhvit zhvidvum yoq

    Boqzhvit shizhvit nvikdving yoq

   

    Paumang kun-ut te mu yoq

    Pyimyin zhii te mu yoq

    Cangmang kun-ut zhii te mu yoq

   

    Nyuqnyun i zvan yoq

    Myitchin i qo yoq

    Nyuqnyun myitchin i zvan yoq

   

    Paumang zhigau tung so yoq

    Pyimyin woqgau ngvat dvu yoq

    Cangmang zhigvat ngvat dvu yoq

   

    Paumang zhishi qo e yoq

    Pyimyin zhishi san e yoq

    Cangmang zhishi san qo yoq