Mingmau myuq Nongdau myuqwa zemo shi dum myiving be

瑞丽市举柚子熟了

时间:2019-09-16 09:18:13

  Yvumsing wap lusik Jvoshu yoq laisoq numnum chamcham za ga lo u ma,zemo shi myving hom shom woiwoi za ga dum wo jo bum lo be. Mingmau myuq Nongdau myuqwa ma zemo shi pyoq ung yam dum zhe lo be.

  Mingmau myuq Nongdau myuqwa xilong ma myinnap nyesoq lazhung ja za be, nyiqui builvap geluq, myiman pun ri bo lui,zo ri nvamnvam chuichui za、abvat ri abo mu e shuijin yu、gonxi myiyu ga e zemo shi wo ho toq agvo ngvut ra, ngvam dik e zemo shi mingdan gom wo ung zham lo mai、ngvam mying ming ma hu lo be. Kizan lvomo 9qap ma,Nongdau zemo shi dum myving bum be.

  Shiyuq qamkau gi Mingmau Nungchang ma e zuizhvam shit zhang ngvut ra,zhowo gi Nongdau myuqwa Nongmu lai dviqzvang zhong nam ma,zemo yo 70mu myit bo ra,zemo shigam yuq e zanwut 6-7zan ra bo bum be ga. Lvomo 8qap 29nyi ma,qanglu gva su zemo shibvung kau ma do wang lo wu ri, bvik bolung i bo e zhibong wutwut ma e zemo shi abyvau alvang, shigvoq ngunngun zui lvang bum e lo myang gvat be. Shiqam yvumsing Zhang Zhinnen dai ri,kizan mauwo ganze lui,Nongdau zemo shi pyoq ung e ri a-nvik le toq ganze ra dut be ga.

  Zhang Zhinnen shi ho gon e zanwut 10zan myit be, mulik zhilik se qo dai no lvang amu,yvang yvum ma e zemo shi zhvoi ngvam dik lui, myang wui zo wu bang dai gibu dik agvo. Yvang qanglu gva su ri dvunshit daijvo gi:“Nang wu aq, shicham xi bve zhvoimo mo,kizan myving e gan lazvui ze ra,haimu lvu ga ri, kizan gi mauwo ganze, wo tang mau dum myo lui,nyesoq lui awo dvoq lo,Nongdau longgom zemo shi myving e ganze bum be,zo ra lang dvo bang ori lvomo 9qap 10nyi lai zhang lvom wui zo ra gvut gveq ga.”

  1995zan ma,Nongdau myuqwa bang shuijin yu、gonxi myiyu ga e zemo shi yu ho wu gvo ri,wo ho zhvam ong tang yangzam abyit ajvu bo wo myang lo nyi bigvo. Yvangmoq 1998zan ma myuqwa gom chom ho zham gvo mai, 20zan myit bong ri hoho shui gvut jo lo gvo zhang,2018zan ma 3000mu myit e zemo shiyo wo shui yo long dvo bigvo,hauzan shizui

  e 2100mu myit bo be. Shiho yvum myo pyang yo lamu mai ngun 1mun lai shoq wo ho wang yu bigvo,shau pyang gi lamu mai ngun 3mun lai shoq wo ho wang yu bigvo. sakung mau、Baushan myuq、Dali mau、Cuxung mau、Diqin mau bve ma e gaizhang ma Nongdau zemo shi ung yan bum e myang be,lawam zhe gi Chindu、Chungqin、Guizhu、Bejin、Shanghai myuq mo bve ma e gaizhang ma lvang wo lang ung zhe bigvo ga.(Puq gvasu Pauqi Mudvom)