Zhvoi dik e lenwu shi wumman ze ri dut le

莲雾果

时间:2019-07-19 09:43:52 来源:德宏团结报载瓦文

  Lenwu shi higu ri nganvung bummau ma ade myang wu, akui myuqkau bve ma banqam wu gvun zhang ka ho e zhaq myo be. Lenwu shi wu gvun ri banbo su zhvoi, zo ri gungdu ma gewang gvo le.

  Lenwu shi gam myvang e、nyvum e bo ra. Ahaq kakun ri shingshing nyui zhaq wum le, myvanggan dvu lui ge nyvamrva zhvoi yu le. Yvang e ashi gi abvut azhup abyvau byvau gvut zui, lacham 2cham gvut ri zui ra, myving zhang nene za dut lui, banbo gam su wu gvun gvilvang zhaq zhvoi ra.

  Lenwu shizo ri man gi ade bo, byangbyang chuichui za ga le. Asu e, lenwu shi ma wuisin su C、wuisin su B2、wuisin su B6、gai、mui、pung、mung、te、tung、xin mu e wuileng yensu bo le. Lenwu shi ma izhvam myo lui zo gvilvang gungdu sho jai le. Lenwu shi gi jenxin shi dut lui, qiqam ze ri wo lvoq rva byi le. Gung nye wo lvoq num、ishi wo lvoq toq byvam、myitzvang e gewang ri bo le. (Gva dem su Mulat)