Myiyu yobyin shiman kunzvum

新婚祝福词

时间:2019-07-19 09:42:35

    Sumzai byuze nyi ra myi

    Sumbun wado nyi ra myi

    Byvat lo sumzai nyi ra myi

   

    Myvangmo su gvoqlam lo ra myi

    Nemo su bun do lo ra myi

    Gvoqlam bun hing lo ra myi

   

    Ngvomyuq su sunluq nyi ra myi

    Pungchui su wangban nyi ra myi

    Byuze sunluq wangban nyi ra myi

   

    Mayat wut wun myi

    Maya wut wun myi

    Mayat maya wut wun myi

   

    Ulung bum dvui myi

    Labyvi lang zhva myi

    Bum dvui lang zhva myi

   

    Tansik tan-yung kang

    Pungtan tan-yung kang

    Myisik she zvung zhang

   

    Wasui tan-yung dung

    Myisik myi yung zung

    Myisik tan-yung pungtan zung

   

    Bansik dvangkuq dvo

    Myisik dvangyung zung

    Myisik pungtan dvangsik zung

   

    Pungyung bang wang myi

    Punglvo qam wang myi

    Pungyung punglvo qam wang myi

   

    Sikyung zam gu myi

    Labam zam gu myi

    Sikyung labam zam gu myi

   

    Bvanne so lai myi

    Zen-yung qo lai myi

    Zen-yung bvanne so lai myi

   

    Pung wang arong wo

    Zam gu ngelang wo

    Pung wang zam gu ngelang wo

   

    Ngunzam gu lai myi

    Hingzam gu lai myi

    Ngunzam hingzam gu lai myi

   

    Labam zumtang tung

    Myisik zumtang doq

    Myisik yvum-yung zumtang doq

   

    Lvam-yung kat cuq zumtang doq

    Rinong kat cuq zumtang doq

    Ivam-yung rinong kat cuq zumtang doq

   

    Yvum-yung zumtang pyo

    Yoyung zhangding toq

    Yvum-yung yoyung zhangding toq

   

    Yuqmut byvite ring

    Byibat zhanggvung ring

    Byvite gvungte ring

   

    Yu myi dve yu makon kon

    Myisik dve yu gvungdvon dvon

    Myisik dve yu gvungdvon makon kon

   

    Gabu myit eq lvom dve yu

    Gara myit eq Ivom dve yu

    Gabu gara myit eq lvom dve yu

    (Tangda wucoq aq)