Myiyu yobyin shiman kunzvum

新婚祝福词

时间:2019-07-12 15:54:15 来源:德宏团结报载瓦文

 Lahing mun bo wui

 Lalam mo bo zo

 Mo bo zo mun bo wui

 

    Byi wam wui e zo

 Hangwam wui e byizo

 Byiwam hangwam wui e zo

 

    Byilo yoq du lo

 Qo so yoq du lo

 Byilo qo so yoq du lo

 

    Pung wang yoq du lo

 zam gu yoq du lo

 Pung wang zam gu nam zhe 1o

 

    Lahing mun gam zo

 Lalam mo gam sho

 Mungwui mo wui byi e zo

 

    Lvam-yung kat cuq myi

 Ri nong kat cuq myi

 Lvam-yung rinong kat cuq myi

 

    Sham-yung qam dvon myi

 Posham qam dvon myi

 Sham-yung posham qam dvon myi

 

    Lahing mun dvon myi

 Lalam mo dvon myi

 Mungwui mo wui dvon byi myi

 

    Sham su sojan nyi ra myi

 Lvam su zhvung hing nyi ra myi

 Shamlvam su sojan zhvung hing nyi ra myi

 

    Cangpoq ngelvo myi

 Shipui tanlvo myi

 Ngelvo tanlvo myi

 

    Byudik zhvung dvon gvat e myi

 Wadik cedvon gvat e myi

 Zhvung wo cewo myi

 

    Kunzhu upyu wut wun myi

 Langzhang zuine wut wun myi

 Upyu zuine wut wun myi

 

    Ugung lvum wui nyi ra myi

 Byveso Ivum wui nyi ra myi

 Ugung byveso lvum wui nyi ra myi

    (Gvasu Chumlut Dvon)

Tang da lvom wu coq aq