Yinjang ma byu layvum 4yuq bang mau yu zo shut mu mui shi dvo agvo

盈江一家4口误食鹅膏菌中毒死亡

时间:2019-07-12 15:46:09 来源:德宏团结报载瓦文

  Zan yam ri, Yinnan maumyi laming e ngvamshi ladvung e yoso ma ahu hu mau yuq toq bum be, asu e lago za adat qin yu zo zhang gi amyit zhe mu lvang dat toq le. 6qap 11nyi ri, Yinnan Yinjang ginwang Lushan wapung Xala ma kau wa ma wabyu layvum 4yuq gom, yoso mau yuzo zhvoq zo shut gvimu layvum byu 4yuq gom zomui mu toq dvo agvo. 6qap 27nyi zhe zhang, layvum byu 4yuq gom gvangbyit myoqbyuq byvam bigvo ngvut ra.

  Amu toq tang ma, Yinjang ginwang dang wapdoq、asuya wapdoq mai aye yu gvimu, amu toq eq zhang chi sira bve ri wum bo ozhaq yvang pai nvang gvat lui lo ya lo qi nvang, adong dong mai Mingzvang、mauzvang chirung ma bo coq qi girum nvang le gvut bigvo. 6qap 13nyi mai 16nyi zhe zhang, mau zomui bang Zhang XX、Zhau XX、Zau XX eq yvangshu Sakung mau mingbyu chirung ma de lui lo qi ya gvo ri, qolat ma layuq myoqbyuq byvam be. 6qap 16nyi 20qing ma Zau XX ri Yinnan ming nambat 2lvum mingbyu chirung ma de lo lui lo qi ya bigvo. Mau muiduq de tan mizho, hihi tangtang 4yuq roq yvang awo byun lo gvo ngvut ra.

  Yinjang ginwang mai Zau XX layvum byu 4yuq ri chom qi gvo nung ma, Ginwang zozhung mu gonwap、ginwang sanseng mu gonrung、ginwang jikung zhungxin mu e seng ang rungwap bang ri shuipung lui, zomui amu ri shui zhepcho wu bigvo. Nosam eq zhvam wu gvo e mai wu zhang, Myiwa Egau jin ga zhung ( zaimying gi noqi mau ga zhung su dut ra)mau zomui e amu ngvut ra ga.

  Dai gvo ri, gvang yu e Egau jin mau ri gi Bedu san(buigo zo su e) mau ri ga le, yoso welam ma yishi myang e dat mui e mau ngvut le, mau xizhung byu gungdu ma sing、zhin lvum、suicho bve gungkau ze eq shoji sho wang ma zhaq dat lvoqten lvoqra mu, byu gvang dat jo e myo ra, xidvan duq bo gu mau 50g zang zo lvung be mai gi byu gvang awo byun loq.

  Egau jin mau gi: U ma muqjvup jvup, pyidum ma doiwong wong, qi ma qingzvung zvung le. Xidong dut e mau 90% atoq gi duq bo e mau ngvut le.

  Dat mui mau ri wu se ra paqzhvi

  1.Isam mai wu, dat mui e mau myo- pyang gi isam sansan qangqang dut, zhe zhvoi mau duq zhe bo; Adat mui e mau gi pyu muimui angvut zhang meme za dut le.

  2. Atoq mai wu zhang, dat mui e mau ma shochap zo dap le, maukat ma kong wut, mauqi ma qitup tup le, Yinnan ma bang gi “doiwong zo”eq“qizvung zo”ga lvang myving le; Adat mui e mau gi “doiwong zo”eq“qi- zvung zo”adap.

  3.Dat mui mau gi achaq azhvut dveqbup dveqchik gabat ga-u gu zhang ma myo yuq le; Adat mui e mau gi sansan sengseng za zhang ma myo yuq le.

  4.Dat mui e mau gi pyikpyik zhvinzhvin watwat hehe ga nam le, adat mui e mau gi nvolvoq adat lvoq.

(Puq gvasu Mulat)