Asak 22zan za e zoshang ngun 200mun chung byvam, awvoi zang hum ra

22岁男孩2年败光200万,吃饭要奶奶喂

时间:2019-01-08 11:54:10

Asak 22zan za e zoram zo ngvu zhang, waqngan wumluq ozhaq jvo yvang ngvut le.  Asu e, yvum byu mai dai zhang, asak 22zan e Chinyi gi layvum byu e ulvum no chi yvang dut dvo be ngvut ra.
Yvang gi dviq ashi kun mai yvangbau zukzuk myo nyi, gabang byinchang eq agvam zum gvun; Asak 18zan ri gaming ma paqzhvi zhongdoq toq be, 2zan jiro ma ngun 200mun lvoqsum byvam e mai, yiko zi lvang awo aban doq; Yvumsing mingdan dvau lo e mai gvolvik zhong (dazhon )ma lo dum dai doq zhang, lvomo 2qap abo ma zhong ri awo doq loq mu yvum ma lo dum nyi dvo be; Buibui yuqxi za supgvun, nvut pong ri gi yvum byu ri ngun za dat dung......
Chinyi haimu lui xidong dat dut e? Yvang haimu lui o eq ri dang agvam nyo? Yvang gvo lo zhang kasu dut ra?
Inu iwa gang lvum, awvoi bau eq za ku gvo
12qap 7nyi ri, lusik gva mizving su gapyi wing ung zhang layvum ma Chinyi yvangnu Lyu X ri e myang myi wu ri, yvangnu gi muzui zhaq gvunggat e myiwe layuq ngvut nvung. Yvumsing muzo ri za ngvu mu, yuqge eq dangnyo kaqo ri awo rot lvum  mizho, zo- shang ri mvoqshit  qo lvoq shai byvam be. Yvangnu ngaubyi ngaunvap pyo gvut qom daijvo be,  adam dam bvuqdai e dangkun gi:“Muzui kamyvo gvunggat gvilvang, zoshang ri mvoqshit yamyoq gi awo dvau yu loq!”ga.
Lyu X gi myuq lamyuq ma sengmo ma e sunwun, Yvang yuqge gi zhakrung muzui byu. 2006zan ri, yvangnvum dai ganglvum gvo e mai, Chinyi zoshang ri gi yvangwa tang chang nvang gvo e ga. Lyu X gi muzui gvung dik su layuq, yvanglang gi numnum za e layuq ngvut ra. Yvangnvik ganglvum gvo e mai ori o e igvun sik dum lai nyi bigvo, asu e, zo- shang mai dai zhang gi,  gvo lo soq byuze qo ma hi lo zhang dut dvo be.
Inu iwa ganglvum tang ma, zoshang ri gi yvangwvoi eq yvum ma e shui lo be. Zoshang gi yvangwvoi yvum ma zodve zo dut  lui,  yvangwvoi e singdum udum dut dvo be.  Yvangwvoi mangzo yvangzo nvik ganglvum bigvo ga wo jo e mai, yvang shu nyiwui dik bira ga zapzap isum nyi yvang ngau be.  Tangpyang yvangshu ri lazvui lvang anyi wui nvang ga myit doqdan mu, zhege ngunze    jvopjvop yvangshu ri kong myvit byi  be.
Awvoi gi Chinyi ri lago teptep yvang gon nyi ra, yvangnu yvangwa ri zoshang haira zhang hai wo byi agvo. Lazan tang ma, yvangnu eq yvangwa ori o e igvun yvumtu dum mu lo bigvo, asu e, zoshang ri zhe yvang zhvit nyi agvo, zoshang yvang za onau e ze, yvangnu yvangwa yvangwvoi yuqkang yvang hai ra zhang hai wo byi agvo. Asu e, zhvitmyit xi gi Chinyi imyit awo kam yu mu,  myoqdong awo dvu ang dvoq lo, zhe ri zhe byinchang numnang eq zhe nyi we lo byuq be.
 Chinyi zhong ma byinchang awo, o eq ri dang agvam nyo lvum, laigva paqzhvi mvoq qo ri ade jai. Yvangnu yvangwa sira eq myi- dvu wu gvo ri, yvangnvik shut lvang abun shi gvo, ximai paqzhvi gvunggvung mvoq aqing lvoqlvai byvam be, Chinyi ri angvut e qoyam shut so zhau wang lo nyi be.
Awvoi gi Chinyi ri binghung su dut be, yvang shu ri lazvui lvang anyi wui nvang nau. Ladam ma, awvoi yvangzo myiwe zo e zo- shang asak 5zan za e yvangshu zomut lui, Chinyi e myenbau lape zo yu zo zhang, hai mying amyo gvun e za 3tung e dum wui waq lo byi be. Haukun, awvoi qi no mu, yvup-     pyang ma no leq dvo, welam ma jo jo nyi gu e ngvut le. Awvoi myit e gi: Ngashu e ze, oyuq ri age dui age zang ga.
Yvangwa yvumtu sik dum mu e mai, Chinyi ri yvum ma laha shui nyi ra hen wu be. Asu e, awvoi kadong dai ri lvang tangnu ri gi awam nyvi byi. Haumu, Chinyi ri gi awvoi zapzap bing gu nyi e ngvut le, Yvangnu yangwa gi ori o e yvumtu igvun gvut za jin lvum nyi bigvo ngvut ra.
      Muzui gvung zoshang ri gaming de toq
      10zan jiro, Lyu X muzui qo za myit mu, amu zhaq yvang wo zui ong be, lazan le laqkaq isum mun mai 70-80mun zhe shoq. Muzui zhang ma hai gvut hai dut gvilvang, zoshang gi Lyu X imyit ma no dik uqi zhang dut nyi be. 2014zan, Chinyi myuqkau ma yvumsing pong e zhong ma zvangmyvang (gauzhung)zhong 2dvan ma doq nyi e, Lyu X  yvangzo e chinjiq mai myit wu mu, zoshang ri gaming zhong de toq doq ra e dai toq lo be.
Lyu X  yvangzo Chinyi ri Xinsilan ma yiko pung ma e de doq dvo be, yvang myit e gi Xinsilan ma zapzap dvanmyvang zhong doq shang ga. Asu e, Chinyi ga mingdan zhongdoq nyi qo, Lyu X myit dvo e ma shaimo mo ra: Lazhung za byinchang awo, o eq ri dang agvam nyo lvum, yuqxi sup mu za buinyi tausat gvun nyi be.
Ngunze qo ma, Chinyi hai ri gi wui awui e ase. Yvum lo nau zhang lo, Chinyi lazan zang chung e qopau zilvang ngunce mun myit zang chung ra, paudik e zhongdoq pau eq zo- shuq pau dum bvong gvat zhang, 2zan aqing ma, Chinyi shaudik lvang gi 200mun gi zang chung be. Layvum bang nvut ngatzing mu, Chinyi hai ra hai yvang chom byi nyi agvo. Zhe tang ma, hai ri awo dut, yiko ma e ongtoq lakmat zi lvang awo yu chung.
Zhe yak e gi, ga mingdan ma, Chinyi  myitzvuq zhe zvuq, myitnung myitten nopyo lvang bo be su dut ra. Haumai sheq, Lyu X wu toq e gi, zoshang gaming zhong doq toq e gi atap tuk ngvut ra ga.
Yvumkun atoq, zang lvang awvoi lahum ra
       2016zan 7qap ri, Chinyi ri yvangnu  yvangwa eq ga mingdan ma zhongdoq a e nvang loq gvut yvum ma lago lo nyi san nvang bigvo. Lyu X dai ri: “Zoshang yvum ma nyi ri, yvumkun atoq zvik, nyinyi buibui yvupwap ma wangloq yuqxi za sup ra, zang lvang yvangwvoi waq de byi e mai, lanvut nvut mai tau hum ra.”ga.
2017zan 9qap ri, yvangnu yvangwa hai zi wo mvoq gvilvang ge le ga dum myit gvimu, zvangmyvang zhong lazhong ma dum e de doq dvo bigvo. Asu e, lvomo 2qap abo ma, Chinyi zhongzo byinchang eq dai myo lvum mu, yvum lo ra ga dvingdving dut dvo lui, haumai gi yvum ma yishi le eq lazhung za  yuqxi lo dum sup  nyi be ga.
       Myigva e kun, Lyu X lusik gva mizving su ri yvang miwui minglvum dangkun lvom pong shit ri, akau ma ngun lvai lvum e mai lai lui, dangkun kamyvo kun abo. Chinyi mai dai zhang, unuq ma hai ri gi“Ngun”ga e lvang abo, dat unuq yuqxi awo bat lai lo zhang, yvangnu ri wuixin mai:“Ngo ri ngun lamun byi aq, dat unuq tai ra ri.”ga.
Lazan myit lai lo be, Chinyi yangzap abyit yuqxi sup nyi, awvoi zhin abyit zang hum nyi. Xi ma dai zhe zhang, Lyu X ngaubyi zanzan gvut lui dai e gi, zoshang tang-    pyang kadong dut ra lvang ase loq ga. Akui, Lyu X laqkaq kamyvo myvang, igvun zoshuq kamyvo jai gvilvang, zoshang gi yvang e myitno uqi zhang dut dvo ra, yvang zo angvam, yvup amui, byu na lvang rau toq be ga.
Kokkak zhvitmyit gi mirop qo le
       Chinyi e mangkang muzo, qanglu gva mizving su mingdan gom ma hu e imyit sira mo dvunshit jvo ri: Kokkak e zhvitmyit gi byujvang lvoqlun, pongshingra ma qiloq lang e wo lai dat dut byuq le, ximai ahu hu amyvu myvu e mangkang ri dat toq lo, zoshang ri su si adut, yvumsing zoshuq gon ra wum o lvang abo dat dut le.
“Zoshang gvo lo tang ma dut toq e mangkang, abvun awang gi inu iwa eq myvup qo dvo byi e ngvut le, zoshang aong ong ra gi, inu iwa gvut bang zoshang ri mvoqshit qo ma adingman  mu ngvut le .”ga.
Chinyi tangpyang kasu dut ra aban dat dai, asu e, yvang lailo e qo mai inu iwa ri   lvoqbvun lvoqjving yu ra dut le. Myilang igvun kadong dut gvilvang, amu kamyvo jin gvilvang, igvun zoshuq kadong dut gvilvang, zoshang ri ashui age  agon age. Nang zoshang ri hai byi zhang, zoshang tangpyang kasu e byu dat dut le.
 
Akui le byvat sik ma, nganvung Zaizo  amyvu inu iwa gvut bang, laigva xilong ma dai dvo e Chinyi yvum igvun su, inu iwa nyi gang lvum lui, zoshang ri agon gvut nyvi lvam byvam dvo, onau o ri za bo shui gvo nvang gvut e zhaq bo bum le. Laigva dangzhvum ximai, inu iwa gvut bang yuqzhup rau jing rau bun lo shang. Yvumsing zo ri mvoq jving mvoqshit yam olvang asahu lvoq lvai shang. Zoshang ri lvoqmvan ri gi zo- shang sat e ja be, adingman e dong zomvoq、zhvitmyit byi e gi, zoshang e labyvat ma qi loq zhaq zang lang byi le. Haunung ma, inu iwa uqi myitno chi ri ge dut le.
             (Sai gva lazhang su Mulat)