Zangzo ri kadong zung ri ge le

吃饭用那种姿势好

时间:2019-01-02 16:23:57

He jiro, joro zvang zhong lazhong ma e zang zhvoq zhang ma dvangkuq banshoq ban yu byvam gvilui, zhongzo bve yap dvo mu za zangzo yan bum agvo. Zhong mai daijvo gvo e gi zangzo ri lawan wan wo zo ra midvu ngvut le ga. Zhongzo inu iwa bve dai e gi, yap dvo mu zangzo zhang, qipam dat zhuilvang lo ri kai ga. Yap dvo mu zangzo、zung dvo mu zangzo、zungngvung ngvung mu zangzo……adong dong gvut lui zangzo ri luinvuq qo bve ma dat zang langjvo le dvi? Gongzhu ma mvanhaq chi dvanmyvang zhongmo ma chi sira mo daijvo dvo ra.
Yap dvo mu zangzo ri gege yvang qipam dat zhuilvang lo le dvi   Chi sira dai ri, yap dvo mu zangzo eq qipam zhuilvang e gi hai aseng lvum. Asu e, qipam zhuilvang e byu, qipam roq yvang ngozo ngven e ngvengoi su dut shoq lazhun mo le dvuilvang dvo le, yishi wam bung diq mo dut, ladam dam gi zonvut a ngvam、pat nau dut, ladam dam gi wam  ri dat no le, diqa gi yap e kun no zhe dat lai lvuq le. Lailui, yap dvo mu zangzo ri suicho qipam bve ma lago awo rva rot byi, ximai qipam duilving qo wum o aluq, gungdu imyit ri awo lvoq num. Yishi myangmyang yap dvo mu zangzo zhang, qipam lui nvuq qo ma dat zang langjvo le. Haumu, yap dvo mu zang azo ri gi zhe ge le.
Zung dvo mu zangzo ri zhe wo   zhvup hang yu le   Zung dvo e kun, gungdu lago wo lvoq num gvat mu, zo gvat e ze qipam ma yangyang wo wang lo lui, luinvuq qo、zhvup hang yu qo ri gewang bo le. Zung dvo e kun, gungdu eq dvangbau 90du gvo gvut ra le. Haumu, zang pun yam ma zung lui zangzo ri gi zhe ge le.
Gungdu gop dvo mu zangzo ri wamdau ma wo lvoq lai le Layuq yuq gi shafaq dvangkuq angvut zhang dvangkuq zo ma zung, lapoq shuq zhoze zo ri zangpun gvut lui zangzo. Gungdu do gop dvo lui zangzo gvut zhang  wamdau ri wolai lvuq byi e dut mu, qipam lago awo duilving dut le.
Leq dvo mu zangzo ri yvuppyang lvoq myvang ra le   Layuq yuq noten nogoi dvo mu yvuppyang mai awo dvoq dut zhang, yvumbyu wui no byu ri zang zvo e kun, chi sira ri yvuppyang ulvum dvum la- zvui lvoqmyvang gveq ga dat daijvo le. Xidong gvut ri, zozhung qipam ma nyangnyang wo wang lo le. Asu e, yishi leq dvo mu azing zo ri, zoze qungdong ka ma lo jam dvo lui, qipam ma dat zang lvoq dvan le, ximai zoze dat dvau toq lo angvut zhang soqdong ka dat zang lvoq lvung gvat le, hauzhang, zvut nopyo angvut zhang qungdong nopyo hai dat toq le.
Zungngvung ngvung mu zangzo  zhang qipam ma sui byvo qo zhaq zang langjvo le  Zungngvung ngvung mu zangzo e kun, sui lawam gu qidvum ma shoji showang ma dat wang lo byuq mu, qipam ma luq myvo awo wang dat dut, lawam zhe shoji showang ri zang lvoqdvan mu, qipam gewang awo lvoq toq dat mu le.                (Mulat)