Qiloq ngam zhang kadong gvut ra?

怎样解决手脚冰凉?

时间:2018-12-24 17:48:11

Byu lawam jvishu yam zhe lo e mai, diqa gi joqmyo zhe zhang, qiloq dat ngam bang myo myo bo le. Xisu dut bang nyiqui ri hai ara, asu e myin zhe zhang, wuinye jeq angvut zhang lvoqnye ze za achung zhang, lamyin sun yvup gvilvang zhong bvuq kau ngamngam dut, awo nye dut le. Xisu qiloq ngam bang ao ma dai dvo e dong gvut ri ge le.
Laqo, hi lvoqnye ge ra le, diqa gi qiloq hi lvoq nye, myin ri yvup ra hi ma wuinye eq qi nyvun aq; 2qo, gungdu sai lvoqbyvan, gungdu dui nvun zhang,gungdu suicho lairot qo ma gewang bo le; 3qo, wumman lvoq rva, zonau e zhung za zo, azo nau e zhung azo age gvut, zo yam ri zo gvut ra le, xidong gvut zhang sheq gungdu ma dingyang lawo nye nyi le.
Laqma atoq ma nyan paqzhvi mai awo piran byvam zhang gi, gungdu zhino bo mu ase ngvu  myit zhe lui, chirung ma hanhan e wu e ya ra dut le.                      (Mulat)