Amvoi e byuze qo

老人要多“动”

时间:2018-12-18 10:44:16

Amvoi kizan asak 88zan be, nojo rung myoqjeng, myoqdong isam neshi bvan, wu gvat ri asak 60zan gvo ngvu nvo za e. Amvoi dai ri, asak ximyvo gvo gvilvang, gungdu xidong wo wangzan nyi e ri ao ma dai dvo e xibve mai ngvut ra.
Jvet, igvun jvetjvet gvut   Amvoi yvum ma ka u ri zhvutzhvut zhaq wo sanseng nyi ra. Yvang asak 80zan myit bo gvilvang, yvum mu myo pyang hap dvo ra, akui wum o alvum luq ngvut gvilvang, wo dut e myvo wo gvut e gu gi yvang zhvat gvut ra, haumu, xi ri jvet e mai gi milai loq ngvut ra.
Num, numnum byuze   Amvoi gi numnum dvapdvap za e layuq, kamyvo gvo e amu ngvut gvilvang, yvang a e kat zhvom byvom wun, asu e ngvut gvilvang yvang byinchang auzo eq ngaudap ara mu angvut.    Amvoi byinchang auzo ri kungga paudvap se, myithui byinhui e layuq ngvut le, buinum auzo numnang wui dai tuktak lvum e kun, amvoi ri daipyi dainyvang nvang e byu myomyo, ngvut gvilvang yvang e aqing gi angvut azhoq e zhiwo angvut zhang maqjang bat bve ma agvam langjvo byvam.
Ge, myit ge   buinum auzo numnang, yvumjvo wa wui ri, oyuq cammyvi ujang hui gvilvang zhvunghuq zhvungtang zo chung lui e so hui ra. Hau mizho, amvoi o eq ri ngaudap ra, yvumjvo wa wui ri amvoi ri zhaq le wu le hui gvun agvo, byinchang auzo eq bviming myang ming gvun zhang imyit ngon mu, no gvilvang ge lo byuq be.   (Mulat)