Yvupdvo e kun qi laqi pizhong yam ma zhvang toq ri ge le lvu?

3, 睡觉时留一只脚在被子外面好吗?

时间:2018-10-23 15:50:50

Zhong bvuq kau ma kupkup gvut yvup yam dum zhe lo be. Byu lawam myo ma myo, sanghi ma yvup wang lo e kun buimo wut ri zhaq ngon le, asu e yvoyvo mai nye sa up lo mu, buimo bvik qut byvam nau le, hauzhang gi dum joq e su ga lui, buimo dum dvu wut wu gvut le. Xidong advau ahu isum da gvut e mai gi, zhe tang ma buimo tang mai qi laqi zhoi toq dvo lui yvup gvut e byu myo le.
Paqzhvi sira mo bve dai dvo gvo ri, xidong gvut ri du gi ade du, ngvut gvilvang qi laqi chin toq lui yvup e xigi hai ara ga. Diqa gi akui u jvoshu yam joqmyo wang lo e yoq ri xidong yvup nau bang myo le. Haumu, ngam gu e yvupwap ma yvup ri gi, de nye gu e yvupwap ma yvup e toq ma yvup ngon le.
Nganvung yvupmo myi dvo e kun, loq、qi eq ulvum dvum dat nye mu, laqi chin toq gvat zhang nye e wo num byvam le. Asu e, buimo wut dvo e gungdu jo bve ma gi nye e awo boi byvam dut mu, qiloq buimo toq ma langchin toq gvat zhang sheq yvup ngon le.
      Akun layuq yuq gi, gungdu dat ngam de dat joq bang gi suicho langzhvum lo mu, gungdu ma nyesoq awo hup toq lo lui, buimo dvingdving wut、moza zvung zhang sheq yvum ngon le.
Paqzhvi sira mo bve dai dvo gvo ri, nganvung yvup wap ma nyesoq 18du gvo gvut ra le, hauzhang sheq byu gungdu ma nyesoq liklai agvo. Nyesoq 15du age nyvum lvai, 22du ri age lvai myvang ga.                                      (Mulat)